Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/29

Այս էջը սրբագրված չէ


- 17 -

  • մը ՀամարելյւՀ իր այս ճանապարՀորգու^ թիւեր Ղ՝աՍ1/՚ոյ Հանդիպած գորհոց

գկմք ե– վաւերական վէլսՀյութիւն մը մե^ եարանաց Լ. սիրոյ աո. աթոոն \\րր ոյն Լու^ դովիկոսի • ճւ Վ^սլդրավկր ասպեան ալլ ույգեց ընկերակից ըլըսլ անոնց * կայանի կ ամենոէձ թկ ինչ 4ԷրՆ ունեցան նոյն ա. աենները այս քանի մլլ ամսուան ճամբոր^ դութիւնները , ե թկ ինչսլկո մեծաւ մա^ սամբ զբօսանք կ երկար ե. գաոն պքսորան^ քի մը փսխուեցան * իրհք ճանտպար^

Հորդները անանկ ՀաՆտատ մսղքերնին գը+ րաե կին շուաով^գաոնալու. 9 որ Հազիւ.տալ, րուան աքը ծախքի Համար Հարկաւոր եղած գրամ§$ աւլած կին Հետերնին է \քրրոր անխ կայ չմընցալ ք երբ որ իրենց ադամանդներ րը ծախեցին ճւ զարդերն սաեսկ ըրին , ան^ ծանօթ երեսգք ՚կիւրեւ/պկրկ գացին , ե. ադխատաբար զետեղուեցան Հոն է ե. ագրուսանին Հոգալու, վիճակի մկք ինկան « ՏՔ Ֆրէ՚մ՚Ը. ^ էՈԸ Վ^աըէրավՀր պաբհննե^ րը վշտացեր ճւ վՀաաեր կին ալս գկպքկն ։ կակայն է ինչպէս որ միշտ կը Հանդիպի , կինն օրինակ աուաւ անոնց Համակամհւ^ թեան ք քաջասրտութեան ճւ անվեՀեր գոր* ծունկութեան է \քրբոր երկու բարեկամէ ներն անձկութեամբ կը ՀարցընԷին իրեն թկ ինչ ճամբեց պէս\ք կր բոնելլ, ս \Լշխա֊ Ոթինր 9 աշխատինք » պատասխանեց կինն անիէէւովկերպարանքովյ \\ա պար անկարի *

1 Գք 1*88161.

□ւցւէւշտճ ԵV