Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/292

Այս էջը սրբագրված չէ


- 42 -

տեսնէր » ապահով էին որ բարձր ժայռի մը վըայէն իր մօրը գերեզմանինքովծունկ չդրած ծովը կը գիաէր *

քՀայց գակոբ ուժովցած կտրիճցած՝ եր^ կրագործութեան արուեստին մէք օր ըստ օրէ կը յառաջադիմէր • եւ այն վարձակալն » որուն քով որ կ՚աշխատէր > խոստացաւ իրեն յաքորգ տարին վարձքը աւելցընե^ լու * Գակոբ սաստիկ ուրախացած* վազեց աւետելու իր մամհւն այս աղէկ լուրը • դորովանօք գրկեց զինքր մամը • նոյնպէս \Հիքայէլն ալգրկելովՏ ըսաւ անոր •

- « իււ^ դու պիաի չաշխատիս ^ընր^ վիեւի համար • տես թէ ինչպէս կ՚օգնէ ին^ ծի եղբայրդ ե. կ՚աշխատի զմեգ պահելու համար • ե դու • • •

- էս ալ շաա կը սիբեմ* զքեգ ֆ սիրելի մամս , պատասխանեց \քիքայէլ - բայց իմ՝ հայրս • • • իմ՝ թշուառ, հայրս • . . » ֆ եւ տաք տսվ> արցունքները խեղճ աղուն աչ^ քերէն կը վազէին %

ֆընըվիեւ ալ սկսաւ լալ միտքը գալով իր դժբաղգ զաւկին դառն յիշաաակը , ե. նորէն պլլուեցակ \քիրայելին . բայց ազնիւ աղան

-- « էս ալ քու վշ^ոերգ ալելցընելուս շատ տրտում՛ եմ՝» ըսաւ խօզքը աոօսք տա^ նելով. ե֊ կը խոստանամ՝ իմ՝ ամէն քակքս ընելու եղբօրս նմանելու՚համար ու քու ծե^ րութեան օրերդ մխիթարելու » *

Օւցւէւշտճ ԵV