Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/295

Այս էջը սրբագրված չէ


- 15 -

սուրբ օրն է՝ մաածեցի որ իմ ազնիւ մամուս պղտի սեղան մը կրնան ըլլալ ասոնք:
-Աս ըրածնիդ շատ է, որդեակներս • • • Բարերար աստուած, ի՜նչպէս շնորհակալ ըլլամ քեզի»: Աս ըսաւ, ու աղէկ կրակ մր վառեց, վասն զի եղանակը շաա ցուրտ էր:
Նոյն վայրկենին յանկարծ թնդանօթի ձայն մը լսուէցաւ, և դողով վեր ցատքեցին: Եւ ձայնը անանկ մոտէն կու գար, որ բոլոր հիւղին մէջի բաները շարժեցան:

- <է \Լսաուաձ իրենց օգնէ » ըսաւ պա^ ււաւը ւ Անշուշա խեղճ նաւ մըն է վաանգի մէք^ , սր օգնութեան կը կանչէ * Ս*/\քայէլ% աես վւափաքահգ • աես ան կեանքը ԴԲԲ այն չափ կը սիր ես ֆ Հիմևտ ալ կրնաս ըսել որ նաւավար րլլալէլ ուղեմ՝։

Աք/ խօզքեր էս \$իքպյելին ալքերը կբա^ կսաեցան » գէՎբՐ վաււվոոան կենգանու^ թիւՆ մը աււաւ « իրեն սովորականէն ա^ ւելի ։

- < Ս*ա//ւ; ք ըսաւ » կ՚ուգէի անանկ կրա^ բիճ նաւավար եղած ըԱալ% որ Հիմա այն նաւակին մէք մւոած% որ գէպ ՝ի նաւը էլեր^ թայ ես ալ անոնց օգնութեան երթայի է կարծեմ թէ թագաւորին նաւերէն մէկն է որ ամբողք^իրիկունս վաանգի մէք^էր 1ւ ղեկավարին ճարաարութենէն աւագի վը^ րայ նսաեցաւ ւ քիսէլց քամին ե. ալիքները անանկ գէմ* են ւ որ նաւակն ինչուան նա*, ւը չկրնար երթալէ * • • Ըրէք * * * ոլ–

Օւցւէւշտճ ԵV