Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/296

Այս էջը սրբագրված չէ


- 16 -

րիլ թնդանօթ մըն ալ• • • անշուշա նաւը ՛ժայռի մը կը զարնուի ։ ք)՚Հ է ինչպէս այն^ չափ կարիճներուն՝ որ կորսուելու վրայ են% Օգնութիւն ւ/ը չեմ* կրնար ընել » »

Աք# ըսելով Աիքայկլ վեր ցատքեց ու Հիւղին գուռը վազեց . բայց ^^^ձւ ե^ աե֊Էն Հասաւ ու բոնեց ղինքը

- ք ^փթոռնեակ իմ՝ սիրեցեալ * կան^

չելով) մի երթար ձոփէ ՀԸ1ԸՀ1 թէ ԴՔ^Գ. ս՚Լ որդւոյս պէս կորսնցընեմ՝*

- Ջէ ք չէ » ըսաւ յ^իքայէլ ու կանկ ա^

ռաւ ինքղինքը ղսպելոփ որ չերթայ • ես Հնազանդ եմ* քեղի » ես քու խօզքէդ եր^ բէք դուրս չեմ՝ ելլար ։ ^յադէն վարժ չեմ՝► օգնութիւնս ալ րանի չգար ։ \յթէ զանոնք աղաաելը կարելի է նէ՝ մեր քաք նաւա^ վարները կրնան ընելէ

- *կայէ » եղբայր , ըսաւ Աակոբ է նաւը |քորգէգէօյլ ժայռին պիաի զարնուի , թէ^ պէա եւ պայծառ, լուսին ալ ունին է

- Այ՛^» պաաասխանեց \$իքայէլ> թէ որ կողմերս աղէկ ճանչցուլ նաւուղիդ մը ու^ նենալին ք անշուշա կ՚ազաաէին է • • • *կայէ) մակոյկները ծոփ կ՚իքեցընեն է • • • \*րկու Հատ են *

- Ո V է » մւր , Հարցուց Հակոբ . ալիք^

ներն այնպէս կը փայլին՝ որ աչքս կ՚աււ^ նեն • ես մինակ մէկ մակոյկ մը կը աեսնեմ՝\ որ ալիքներուն վրայ կ՝ելլայ ու կ՚իքնայ ։

- Է» որոշ^ երկու Հաա կը աեսնեմ՝, ը^ սալ ^րնըվիել | բայց Հնար չէ որ կարե^

Օւցւէւշտճ ԵV