Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/297

Այս էջը սրբագրված չէ


- 17 -

նան ցամսղք հասնիլ։ . . • §եսէք Ւ ահա մէկը աակը գնաց ։

-շյ ք չէ գ ըսաւ §ակոր , կը յուսամ՝

ոը չընկղմէը ք հապա մեծ ալիքի մը ետ Լ. ծածկուեցաւ ։

- Օնկղմած է գիացած եղիր , կըկնեց ֆընըվիեւ է • • • Ա^աւս • ծանօթ է ինյ ծի աս տիաուը տեսարանը * \Հիթէ թնգա^ նօթին ձայնը մակոյկին ընկղմելու նշանը չէ* է • • • \$տէք է աղաքս » ամլ չեմ՝ կրնար երկար աս գժրաղգ տեսարանիս աո֊քե. կենալ» ոհ իմ* խեղճ աղաս • • • ի՜նչ ահա^ ւոր յիշատակ • • . .

- \յերաք մտիր , մամս , ըսաւ Ա%իքայէլ* ես հիմա ծովեզերք կը վազեմ՝է տեսնամ՝ թէ արգեզք ծովն ընկղմածներէն մէկը ա^ ւազին վրայ ձգած է » որպէս զի օգնեմ՝ անոր » է

\յրրոր աս կ՝ըսէր * մկ մըն ալ հիւղէն քիչմը հեո.ու ծովին եըեսը մարգ մը աե^ սաւ որ ալիքներուն մէԼկը ծփար * \$էկէն երկու եղրարք հոն վազեցին ուր նաւակոյ ծեալը ալիքներն աո֊ած կը ր եր էին * ՀՀոնե^ ցին զանիկայ ե ալիքներէն գուրս քաշե^ ցին • ձ*ընըվիեւ ալ եկաւ անոնց օգնելու»

- « *եոմար է | կանչեց պաո֊աւը սար^ սափովմը • • •

- Լսելէ "Ր » ղուրցեց \քիքայէլ% ալիք^

ները էողգեր են զանիկայ ցամսզք նետելու աաեն • վասն զի քիչ մը աոաք^ գեու ոզք էր է ե լողալովյալիքներուն գէմ՝ կը գնէր » ւ

Օւցւէւշտճ ԵV