Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/302

Այս էջը սրբագրված չէ


. - 22 -ներն ալ մէկմէկէ աւելի եոանգ կը ցուցը^ նէին * մանաւանգ \քիքայէլը » "ք» Հիւաաանգին անկոգնոյն –բարձին քուքէն ամենեւին չէր գատուէր ։ ՚Հ^աե. նաւաստիները միակերպ Հիւանգը տեսնալու կու. գային • միշտ էլա^ ալաչէին անոր որ Հրաման տար դինբը քա^ գաբ տանելու. •

-- « Հոն աւելի շուտոաէ^կ՝աալէկնաս » կ՝Ը֊> սկին ) ճւ բժշկութիւնդ ալ գիւրաւ կ*ըլըոյ * Աեզի թոալ ւ նաւապետ ք աս բանիս Հո^ գը • մենք աս քու անկռգնովգ գքեգ կը տանինք > 1ւ այնպիսի գգուշութեաա/բ՝ որ ճւ ոլ կիա/անասս ըրած ճամբագ *

- յք ւ չէ է բարեկաա&երս « պատաս^ /սան կու տար կտրիճ ք^՚Էմոնաքիլը • ես աս բարի ընտանեաց քոաէանանկ ասգէկ եմ*՝ որ շկրնար ըշչալ* ես ասոնց կենացս պարտը, կանութիւն ունիմ՝, ե. իրենց ներկայսւ^ թիւնը միոցն աշխարՀքիս ԲՈԷՐՐ գեալերէն աւելի օգտակար է ինձի * ^աա աւելի կ՚ուալեաք աս իաեգճ Հիլյշիս մէֆ^ կենալ > ուր բարութիւնն ու աաւաքինութիէնը կըբնա^ կին ք քան թէ քագքին ամենէն Հարուստ պան գոկին ւ/ք^յ է

Սիքայէլուրաիաութեամբ կը լեցուէր լը^ սելոաէնաւա պետին աո կերպ խօսուածքը * Կ ախորժէր անոր աս Համարձակ կերպն* ե. այն մարգկասնց անոր աքրայ ցուցէ»ւցած սէրը < ան գամ՝ ծար ուած ալքերովՀ

անոր կընալէր, ե. Հագտրուա/էկ խորՀուրգ^ ներ մոդէէն կ1 օդացնէին * §արմար աոոիթ

Օւցւէւշտճ ԵV