Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/307

Այս էջը սրբագրված չէ


- 27 -

իրեն կամէսց ղի$»**նիչը՝ մեծապէս ուրա^ խացաւ ւ

՚^–* « ^անի որ ք^ԷաՐոնվիլեաւապեաը ին^ եի աոասքնորգ Է |՛ ըսաւ , եւ %աալգիացւոց թաոզէսւՀրը գլ/էւխ , ամենեին պիաի չգրղ֊ քոհմ՛ իմ՝ նաւաստի Րքջալուս » •

կաւապեաը |^իբայեքին այս Հասաա^ ՚ էոուն որոշմանը վրայ զարմացաւ . րայց

\\՝իր՚սյ1>1 եՐՐ երկր"րգ օրը ՎՀրքի րարեր պիաի աար մամուն ե եղբօրը այն Հասաա,^ տութիւնր վրան չիր մեացած %

~ օ րանիս Համար չարՀամարՀեր

ղիս անտարակոյս նաւապետս ք ՛ըսաւ ին^ քը ^Ւուիմաս նսւլաստլոյն , ւքասն ղի ես ալ իր 1">(ր տեսայ խհղճ նաւակսծեյոց քմաղ^. ւ/ան Հանգէք սին օրը է

- ք| Հ ք շաա բարեսիրտ է նաւապետ^, նիս ք պատասխանեց ^աէմսՀԱ • աղէկ ղի֊ տէ ինքը թէ մ՛այրը թողլու աաեն Ը*՚ՀքողԸ թշնամիին ղի^ացը ւիստ չէ « • • • Է« ալ որ ծեր նաւաստի մրն եմ\ կնկանս ե. պղսաի ա ալոցս վերքին բաբ ես տալու աաեն՝ շաա անղյսմ*լացեր եմ*» <

0ւցւէւ26ճ ե^