Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/309

Այս էջը սրբագրված չէ


- 29 -

ճւ միանգամայն երկու մէկմկկու Հակա^ ո.ակ եղանակներ կը ձևացընէ , մէկը \քա^ լապարի կողմը ք իսկ միւսը գորոմանաէլի • անանկ որ երրոր ձմես. կ՚ընէ , ֆոն^

աիշէրի ամառ, է , թէպէա նոյն կլիմային աակն են ւ կագեան լեոները ապրիլէն սկսեալմինչէւ Հոկաէմրեր \^ալապարի վր^ րայ փչած քամիները կ՚արգելուն • Այււ քամիները Հոն կը մղեն ե. կը գիղեն ան^ թիէ. ամպեր ք ղորոնք աս լեոներր կ՛արգել լուն ք 1ւ որոնք ^հընալոփ անկէ անգին անցնիլ անանկ Փոթորիկներ ե. անձրեներ կը Հանեն Հոն , որ մեր երկիրներուն մէքլ^ աեսնուած րան չէ * ՚կնանկ աՀաւոր քա^ միներ կը փրթին ալն աաեն * որ նաւերը չեն Համարձակիր ծովեզերք մօաենալու $ Գիոոէն մղոն ՀեոոԼէն իսկ. կ՛իմանան նա^, ւորգք Հոն աեգի գէլօգ ըլլալը ։ \\ի Լնոյն րանր կը Հանգիպի նա ես գորոմանաէլի կող&ե ալ Հոկաեմրեր ամսէն ետքը մինչե. փեարուար • միայն այս ասարրերութեամր որ այՈ կողմերը կ ագեան լեոներր աւելի Հեո.ու րէրպրվյ ոնաիշէրի այն չափ եր^ կայն ու սասաիկ ձմեու չընէր ինչսլէս

ԱաՀԷ ,

  • կաւաաորմիղը շուաով մը յ^ աար ասի գիմացն Հասաւ ուր որ \ֆիւֆրան կը յուա սար անակնկալ յարձսմլմամր մը յանկար^

սիաաԱթ. աբԼԼՀած, քաՀԽԽրը, ոբ փոփոխակի կը փչԱ% է –ա* ւէքաձց կամ՝ մէկ կօղմէ կամ՝ մէկալ կ»պմէ աեձբԼ. կը թափե%ւ

Օւցւէւշտճ ե^