Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/310

Այս էջը սրբագրված չէ


- 310 -

Հակիք բերել զԱնգգխսցիս • իայցՀակա^ աւակ Հովերու պաաճաոաւ զանազան ւաՀանգքւսաներ քաչուա&ըչըԽըՎճամբյսնՀ լկբցան սա իրե%9 ՛Խտի գրածը կատոարէգ* Լ Աիւֆրան ճամբան գէպ ՝ի ֆոնաքՀ$րի գարձուց « Ա* քազւկքո * որ ^ աաֆձւ Գաղշիացւոց վլխաւոր քագւՀքն էր Հչն*» կասաանի մԷՀյ եիէւելիԷ իրեն գեգեցկոա^

թեամբը * մաս կը բՓժնուի V Ո/4ւ «է

ճերմձմյ քազպք * քագսՀքը՝ *>բ. գեգեց^ կագոյնն Է՝ չայն Համբաներ ունի, Հե^ք ծսուերով գաբգարա&Որձնք գեզձցիկ*ոՀ. սա բան մը կը ձԼւացընեձ՚ֆ

՚Էաա Հաբուսա երկիր ա$*ն Է ՀնգկասՈաՀն բերքի կողմանէ ե. երկրագործութիւնը շաա ծաղկած է » Հարթ Հաւասար երկիր մըն է ք շի աբգաւանգ ձորերով գորոկք աեբ էղոո֊ո գանեն * կ անմնաւոր ^անձրե^ ներն էւ. սասաիկ ա աքերը այնպէս կեն. գանութիւն էւ ուժ կու աան անկոց » որ ուրիլ երկիր մը չաեսնուիր ՝% քա/գ ուր որ աչքը գարձընէ% աեսնապով երկրին Հարս^. աութիւնը էւ անկոց բսպմաթիլ աեսակնե. ՐԸ կը ղյքայլի * § արին երկու. աձգամ\աակթա Հունձքով կը զար գար ուի երկիրը » նագ գաւառը » ուր որ են \Հաարաս եսՀձոն^ "ՎէՀրԻ՝ «5&չափ բարեբեր չէ . Խ թէպէա շաս» ասւնկեր ունի , րայց մշակութեան ծախքը չՀաներ ե. աշխարՀքը սովի ենթա. կայ է է

Գիլօր կեցան ՀոնսփշէբիՀ ե Հազիւ թէ

Օւցւէւշտճ ԵV