Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/313

Այս էջը սրբագրված չէ


- 33 -

սոփպուած՝« մէկերնին նաւուն ՚ յարկին

4Ր*»Տ *ԽՊԻ9 ԻՐ*Ք ԳՐՕՀ^ԿԸ. կիսով. վար

ասոած՛ աեսաւ * տեսնելն ու տեղապտՀ Հրամանատարին վաալելը մէկ եղաւ , ե. ե^

րեսլւ ղյորկաւ իր չափաղանց վախկոտու^ թիէ Գէր ։ ՀՀէէէյ/յ երրոր ամէն ըրած քանթր րանի չեկաւ ( իմացուց անոր որ ինչ կ՛ուղէ ընէ դրօշակը , բ այց ոլ ինքը ե ոլ իր ըն. կերներր յանձն կ՚առնեն այն նախատինքը, չեն աար նաւը ե սրստերաղմն ալ աո.աք կը տս»նին է Էւ մէկէն թնդանօթներուն փողեց ք ե սասաիկ կրակոփմը նորէն սկը֊ սալ պաաերաղւքը ։ Անգղիացի նաւն այս միջոցին իր առագաստները թուլցուցեր էր ու կը պատրաստուէր Ս^վեր նաւուն մէք իրեն նաւաստիներէն խաւրել է մէյ մ ՛ալ աննաւուն մէկ կողմէն րոլոր ՝ թնգանօթ^ ներն Աձրձրկուելոփ, իր աո-քեի կողմին մեհ ախաս Հասուցին է Գաղղիացի Հրամա^ նա տարն ալ տեսնալովդհր անկարելի րայ նի ձեոք զարկեր է , նորէն վեր բարձրա^ ցրնել աուաւ գրօշակը » Էլ այս գեղեցիկ նաւուն տզւստելուն \քիքս»յելին աներկիւ^ ղութիւնը միայն եղաւ պաաճաո. ։

աիւֆրան ամենեին աս եղածները չէր իմացեր 9 ու երկրոբգ օրը մինչգեո. Հովա^ նւոլ աակ նստեր էր « անգղիացի պզտի նաւ մը աեսաւ որ նաւատորմղէն բաժ^, նոլած ու գեսպանութեան գրօշս*կ բա^ ցած իրենց կը մօտենար է ՛խաւրուած պաշ1 տօ նակալը ծովակալին աոքեւ ե չլալովդ սըր

2*

□ւցւէւշտճ ԵV