Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/314

Այս էջը սրբագրված չէ


- 34 -

դուարդ էն նամակ մը աուաւ անոր է բովեա կը պաՀանքէր այն նաւը « որ առ. քի օրուան պատերազմին մէք^ դրօշակը վար առնելով անձնաաուր ՐԱաչ ուղխը էր և. Լաթը նոբէն վեր վերցընելոՀ՝ կրակ սկը. ոեր էր թափելէ Այս րողրքը Ա\ի*֊ֆրանի նոր բան էքը երե֊ցաւ • էւ. պատաոիանեց որփկթն ամենեւին նաւու մը անձնաաուր ըյ. լալուն վրայզք բան մը չգիտեր , և. թէ որ այնպիսի դիպուած մըն ալ Հանդիպած ըչ. ըսր ք ինրր անձամբ կ՝երթար Անգղիոյ նա. ւաաորմկին մէքէն կը յափշտակէր պ*ոնի. կայ . բպյՀ ՝ի վիրայ այսր ավենալնի^ խոսաանար սաագելսա.* Բպքց ըսէ նաձ֊ սըր,\րէուարգին « որ եթէ պաաէբադք/ելէն պիաի չգադրի ք թալ ինքն իր ձեոքովըպպ, առնէ նաւը * » երբոր քիչ, ապենէֆ

բանը ստուգուեցաւ • Հրամանատարը աառակաբալա իշխանութ են էն ձգեցին 4 պաշտօնակալները վարձաարեցին 9 Ոիւֆրան ամենուն գիձսց ՛գրկելով գկը*

"՚րիճ Գհ-յէսլ նալոլն Ագաաա^

բաբ անուանեց <

\

ՇօօջԽ