Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/315

Այս էջը սրբագրված չէ


. ՝՚. * »՝. »«՝՝ ՝ 1 ՝• • *■» *.*■՝ է ՚ XV.

ւ . * » »., \սւա, ւ» ^ \ * - Ա.,1 - ՚\\էւ.

.V. .. ՝.»- «֊–^1 V \ ՚." -

՚ Հյթոա&տԴ՚վ&ի մխղք "ւնկր #խֆրան

–իրելո+դ Հթթ

սա*նթ ծոցմըարմրրկի սաոեն ւ^

ոոսնգի քսաւասուն նաւկրնայ ասսնելմֆկ

Աէխարհքիս դեղեցկւսդղնսւ* հարուոա 4&Ւ4Բ& աԽը^ անանկ.–ր֊աեյ

ք™*ցիթ Գրոխա եիկրսցթժ կ՝անս%*ա§նեն Գ*է/ն * ԼաւրեթքյԼ իիոաո *Ո*սպներ կը . նւթիթվ, լեմոն 4

սեխ գ պդՀԳ&՚դլ* կինամոն Գ Լ.՛Ոկթիլաեսֆսկ աեսակ Հոաաւ Էա նիւթեր սովորական են Հոն ա կր գանուին նաե. ոսկի ք արծաթ Լ. րիւրեւլ* գարձեալազնիւ. քարեր • ինչւգէս յակինթ գ շավէիւգայ Լ. աոպադիոն « |քիայն աշխարՀքին միքին կ-ղմերը լեոնոա ե. անսաաթային ու. անաոյագք^է . այլ ի վիրայ այսր ամենայնի անթխ փգսւց րնակարան կ է որոնց Տ՜անիքը մեծ վաճառքի նիւթ կ «

□ւցւէւշտճ ԵV