Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/317

Այս էջը սրբագրված չէ


- 37 -

հեուու պիտի սէպրին ե շղթաներու մէք^ մեոնին * ^նաւաստիս իրենց ազատարար կանլելսվ կր գրկէին է Լ ղ^իւֆրան իր կարիճ ընկերներ ա/ր ՛քիչի֊ երկինք կը ԲաՐ֊ ձրացընէին ։

0 ակայն երկար չտեեց այն ուրտխու^ թիւնր * \Լնգդիացլոց նաւաաորմիգը Դհ»^ րինքմալի վրայ եղած յաբձակմունքն իմալ, նաչով՝ շուտովմը Հւսսաւ 9 րայց բանը բա^ նէն անցեր էր . զարնուեցաւ *\*աղգիացւոց Հեա . \ձիւփրան կը ՚ոետրակուսէր գէմ ԳՐ֊ նեքոճ» ր^յց երրոր 11|էլլոնա անուամբ ֆքեկՓդ նաւը որ թշնամիները գիտելու գա^ ցեր Հէր , գարձաւ հւ գրոյց ր երաւ թէ 1ֆնգզիացխ> եհասուերկու նաւէն աւելի չունին , Հգաղյլիացւոցը աասնըՀինգ էր ), « խարաններ | ը նաւ իւֆրան իր պաշաճն&կալներհԼն , թէ որ թշնամին զօ^ րաւոր սէէ ըլլար 9 գարձեաէ ես այս ծոցիս մէք^ պիաի կենայի 9 որ մեզի ձմերելու քսիսէՈ յարմՏսր նաւա Հանգիստ է % 1ւ պա^ շար մ*ոզվեըս. տեզւ Հաւասար ուժովդ չէի յանգըգնէր ք րայց նուաղ զօրութեան գէմ՝ տարակուսելու րան չկայ , պէսպք է

պատերազմինք » *

\քէկէն պատերազմի ամենայն սիստ^ րաստո)ւթիւնը տեսնուեցաւ * Հրաման ե^ գաւ ^էմ՚ոնվիլի որ բանտարգեալ նաւտս^ տիներովհ իր գանգը զօրացընէ » բացի Հիւանգներէն 9 որոնք քազպքը պիտի մը^ նապին * եւ նաւապետը Դ^իքայէլ դրաւ ա.

0ւցւէւ26ճ Ե^ ՇօօցԽ