Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/319

Այս էջը սրբագրված չէ


- 39 -

IՈթզարձ կերպովմը կը գուրցէր ք որ գօրալ վարիկ սիր էգը շարժեցաւ է

^ « աՈսրգգ ք ըսաւ , ր այց շոլյո ը^

րէ * ահա պասարաաո ե չլալու նշանին կր սպասեձք & է

^իքայէլաասնց խօզքը կրկնելու , րան^ ասգագելոյն թոաւ «

\Լւեաի՜ս ք աւեսվ/ս , հեոյսւէն սկր~ սաւ կանչի լ գ աս անց քեգի չինք երթար ».«

Լյիլասնգը ուրախոլթեամր կը քանար ա^ գաաարարին սաքեւ երթալու. % այլ ս*/ե աս^ աիճանի ակար կր որ քանի մը քայլ աո֊աւ չաաս*2> ինքԱԻԽը չիքնսզբվ^ ըոնել վար ինկէ***,

-ք Երթանք կարիճս ) կանչից վեհանձն

\ՀԽ*1էԿռ ♦ Գ****. չխՐ թոգոլր * փա ոք ք գեո, պլնչափ ուժ ունիմ՛ որ

Գ#ե*լալկրնէպք ՎԻրցքնՀլ*տ 1Լ/« ճսԽ՚Լ* մէկէն շալկՀք գնաւասաին % և* այն ան^ գին րեուովը ամենայն արագութեամր ^ վեր նսգը գաըձալ սւր րոլոր, նայսասաինե^ րէն ձափէթձալն գովութիւնն եր րկ իեգՀ գերւղյն ընկերներէն մեծամեծ շնորհակա^ լրւթիգններ րնգունեցաւ.» …..

0ւցւէւ26ճ Ե^ ՇօօցԽ