Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/32

Այս էջը սրբագրված չէ


- 20 -

ՈՏՕին Գագգիղյ թագաւորն յ պէՀ իր պե^ աութեան մէ^ ամէնէն < արդարպկ*քրով\ մարգն էր ք միանգամասյն ամեն ԷՆ՝ պեա գարրինն Էր » ^ղնուակսՀթ քէպ»ն մք կր Համարուէր իշխանաւորաց Համար՝.մե^ քենական արուեսա մը գիանալը^ինչպէս որ մեծաաոՀմ* աիկնանց Համար ալ> իրենց* որգիքն անձամբ սնուցանելը <

Ս^հա ամէն խաղչսլի կները աեոնաչսվ ՀՈը Վ^աըլրաաիԷր % որոնք դիպուածովյկամ՝մայ նաւանգ թէ գաաըոնի կոչյ/ան մր բնածին զգյացմամբը իրեն աչքին Հանդիպած էին գ յիշեց որ աաենզք սորվս»ծ էր եբենոսի Խ փղոսկրի վրայ աշխաաիլ* \*րեք ամիսչան^ ցաւ ասոր վրայ՝՝ անանկ աղէկ կը բանէր փայաի վրայ , որ իրեն Հաւասարը չէր գանուէր • մասնաւորապէս շաա ախորժել լի կ՚անցնէին իր շսնչանները . Հապա ինչ. ըսելու է իրշինած կւալնարեկ գործեաց վրայ , որոնք իրենց փափուկ 1ւ վայելուչ յօրինուած ոֆ» ^Էյ՚^Էկ փ*ՔՐՒԿ Հբաշալիք^ էին • իսկ փղոսկրէ շիջածները չքնսոլ զարդերու պէս կը պաՀէին ամէնքքլ քսվեր^ նին ։ \Լսանկռվ թէ ասպեան ե~ թէ մկ§րձ գիզուՀին անուն Հան ե ցին իրենց ճարսէա^, րութեամբն սզն գերմանական Հին քագայ.

քֆն մէլ.

ՀՀոլոր օրը աշիտաաութեամբ անցունելէն եպքը 9 իրիկուան մէկաեգ կու գպլին քեի^ րենց ձեււակերաներն իրարու ցսւցընելով^ զուարթութեւսմբ ու ծիծ աղով^կ՝ անցընէին

□ւցւէւշտճ ԵV ՕօօջԽ