Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/320

Այս էջը սրբագրված չէ


Թ

\ V՝

1 •

\\յ*ի՚նաՀեգ եղաւ, պաաերաղմը * վերքապէս գաղղիաւփք յա գթեցին , ք*^ մին \քաարաս քաշուեցաւ. ք պաշար սրո^ արաոաելու ե. եղաե ֆրսսներր դարմանել լու Համսւր *

Գաղղիացի նաւաաորմզին մէքի ձաաաի. ութիւն չունեցսզ ր"էբր նէեււաոաիր /ք/չ մր Հանգչելու, գացին I \$իրպյէլլ ալս սրսաե^ րազւ/իս երկու, վէրք առ. եր կր « ր այց նոնր պաաահին պէս՝ մէկէն աօ^ եղաւ. Հիւանդին վաղելր , ղոր ոլ որ կր Հ՛*֊ գար ւ \&եղճը սասաիկ քերմ ունէր Հւ պա֊ աերաղմէն ալ շաա նեղուեր էր « «

-- է Վ^եՀանձն նաւասաի 9 ըսաւ Հիւան^ գը ձեոքը Ա*/հայելին երկրնցրնելջւաէ, կը զգամ որ ալ ես պիաի մեոնիմ . րացց գո^ նէ յեաին ա/այրկեաններս՝ քաք^ րնկերացս մէլ կ անցրնեմ, Լ մխիթարեց զիո աուած գթած սիրա մը գանալով^% որուն

□ւցւէւշտճ ԵV