Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/322

Այս էջը սրբագրված չէ


- 42 -

. էք^ . ժամ աեեցէ Հակ/որայ այլպլլիլ^ թիւնըա Աակոր \քարգինոյ Լոր րոմէ որգին Էր ) րացաւ աչո*Հ&երը ու. չոր ս կոգմը գարձսւց ♦ սխմեց &եսքը ,

որ իրենը րոնած կեցեր .Էր ք եւ խօզք մր ըսելու հանգարոաւթեամխ նորէն քուն եղաւ լ … % ..

\քրկրորգ օրր ալքգի լաւ. էր * րսցց աո^. քի սրուան եդածները քպխւա անպրոշ, կը յհԽ* * երենալս^ իսկկը

՛խխէր ք »ր չ&չայ թէ «իբ*պՀ

լան գութ եան զայրանալովն. պաաՀաՈճը^ լայ» . » » …լ՛,

- € §գաս է ըսաւ վերջապէս Հթսկսր ք չեմ կարծեր որ սալն անորոշ^ յիշչոաա^ կութքւններն՝ որ գիս կը խո-օվեն , երագ ըլլան * Աիրաս կը վկայէ, թէ իմ\աղա֊ աարարս , դիս մահուան գոն էն ագաաո֊ ղը օաար մարգ մը չէ ։ . . » կրնքմմ արգելք պլս լսսրերագգոլթեանո հալա^ աալւ

— » 1Ս1՛» Հայր * հաւաա ք Լ մէկ֊ աեգ օրհնենք զԱսաուած . ըմ*ց էնթը մեր աղաչանքին , ու պահեց Դ&եգ մեգի « » • •

իտեգճ վիճակդ իմանալիս վերքը «ր *քր չանցաւ որ ր*չպ* սրաանց քեցի հալ մար չագգթեմ% ^ ալասաի. րլլալ Կի^^էէՒ • միպյն որպէս գի գիւրաւ կաըինոփմ՝գթեղ վէնաս-ել * Աւաւուա^ ալ վրաս ձեոՀՒ քՀք^ րաւ | աւելցոլց \քիք**\քէլ արաասաքնե*. Ր"Վ հօրը ձեոքը թրքելով է ինքը դիս քեպի

□ւցւէւշտճ ԵV