Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/332

Այս էջը սրբագրված չէ


ԺԱ

\$ըկար ատեն խրճրթին մէք \Հիբայելի վրայ կր ցաւէին • §ակոբ ու ֆընըվիեւ ախուր ու անբարբաո. մէկմէկու կը նայ կին պարապ տեսնալովդ սեղանին վրայ անոր տեղը * Սաիթայեչի երթաշէն վեց ամիս վեր^ քը Տաղած պատերազմը անոնց անՀան^ գըստութիւնն ու. ցաւերն աւելցուց ։ իսք ինրը \$իքայէլ պատերազմի բոը»ր վտանգ^ ներուձ մէքյՐտնաըաւ կ՚երթար ւ

Այօ կտրիճ աղան շատ անգամ կիմացըյ նէր մամհւն նամակով իր վիճակը > ե. գրե^ թկ ԲՈ1ՐՐ &ոՀՀԱկն աէ մէկտեգ անոր կը խաւրէր # իայց վերքը բաւական ատենէ մը ՝ի վեր թուղթ գրած չըչըսըէվ^է ք) ւէսանի կղզիներուն մէկէն » ուր Գաղզիացւոց էոս. ւատորմիղը խարիսխ ձգեր էր , նամակ մը գրեց որ ասանկ կը վերքանար •

ա 1|Հ» Հեււանանք %ազգիայէն « սիրէ*շի մամս ք էւ չեմ գիտեր թէ մէկ մը ասկէ ՀԽ^