Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/337

Այս էջը սրբագրված չէ


- 87 -

- ա Ապահովապէս սկսեր է պատերազմ մր 9 կանչեց , ե ծովեզերքին մօտ • խեղճ հիւղերնիս հիմեայատակ պիաի կործանի գնաակներէն » է

Այօ մսէ ած է/հւնքր ձեոՈւընեբը թուլ, ցուց | ձգեց բահը ք էւ պաոալ մամը մտա^ ծելովէ սկսաւ ամէն ուժովն հիւղը վաղեր Անվնաս քարաժայոերէն վար իքքԼ * թէպէա էւ գնաակներր քովէն կ՚անցնէին , ե. ժայո֊երէն մեծամեծ կաորներ կր փրցը֊ նէին < |^նկողնոյն քովծունկ չրքած էւ վա^ խէն կիսամեո. գաաւ իր խեղճ մամր < Այն վտանգէն խալըսելու համար ֆ ուղեց ղա^, նիկայ գաշւո աանիլյ րայց ^ընըվիեւ սիրա չըրաւ անէն գուրս ելլալու • §ակոլւ չքլըր֊ ցաւ ղինրը համոզել որ եթէ գնաակ մը յանկարծ Հիւղին վրայ իյնալու ԸԱար նէ » րաներնին ըէընցած էր տ

երքապ է ս մի աքը գրաւ գրկել զանի^ կայ էւ ապահոփտեգմը տան իլէ

-- « $այց ւ/Հ գիաէ % ըսաւ ինքնիրեն $ թերէւս վտանգաւոր աեգ մը աանիմ՝ ղին^ քը , ուսկից այն չափ կը խորշի » է Էւ որոյ շեց որ ինլ որ ըլլայ անոր քովը կենայ * Ահոփ ղողոփ անցուցին րոլոր օրը թնգա^ նօթոց ձայներէն խլնալով^գ ե֊ վայրկենէ վայրկեան հիւղին հիմնովին կործանելուն կը սպասէին ։

իրիկուան գէմ* ո֊մբւսձգութիւնը շատ գագրեըաւ , ե բազմութիւն մարգկանց որ բարձր ժայոի մը վրայ էն պատերազմը կը

□ւցւէւշտճ ԵV