Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/339

Այս էջը սրբագրված չէ


-

-Գ**9^* աԼ \քիքայէլ Իրեն պէս

գեղն եր ես 9 վախուէմը րսաւ ֆրնըվիեւ « - Այմ է ակար ձպյնով^մը պաաասխա. նեց \քիթպ/էլ կողը ցօ^ցընեըոէ ո^սկից ա^ րի՚նը ծանր ծանր կր վազէր » ես աԼ անոր քով^ պատերազմելու աաեն վէրաւսրուե ,, ցպլ 9 \յրրոր մեր նաւապեան ինկաւ * իր աեղր եղրայրն անցաւ , ու երր կրակին սաստկութիւնը նուաղեցաւ ք նաւակ մը խաւրեց ցամաք * որպէս զի Հոն զվիրաւոա րը աւելի լաւ կարենան Հոգալէ ի^Հ» չէր գիտէր թէ ես ալ վիրաւորուած եմ*> ե. Հրաման տուաւ ինծի նաւապետիս Հեա ցամաք ելըսլ ճւ Հոգալ ղիԱթր * էս քաղ֊ քէն աւելէ մեր Հիւղն լանտրեցի րերել* րովՀետե, ուրիշ^ անգամ* մ՝՝ալ աղնիւ նա^ լապետո այս անկողնին վրայ Հանգոլցեր էր իր Գ1Րլիք. է է օլղեցի պ՛ օտարաց քուէ չմեռնի է • » » •

Ա՝իրայէլ երր այս րաււերս կ՝րսէր եր^ թալսվյձայնը կը մարէր , ե. թէ որ ^ակոր չրոնէր ղնղրպլրը անշուշտ ցաւէն և. յ*գ֊ նելէն գետին կ՚իյնար *

Գանի մը վոցրկենէն վերքլ» ք Հասաւ վի^ րալպլժն ճւ իմացուց որ նաւապետին վէր* քը մաՀացու էր , իսկ |\իրայելինը վտան^ գաւոր 9

Դյււկաս ^էմոնվիլ նաւապետին եգ^ րայրն ալ ցամպք ելաւ ճւ • Հիւղը մտաւ 9 \յրր վիրաւորեալը տեսաւ ղեղրայրը ձեո^, քը անոր երկնցուց •

Օւցւէւշտճ ԵV