Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/34

Այս էջը սրբագրված չէ


- 22 -

գիլ • Կ՝Ըսէր երբեմն ասպետէ , րսէն)Հյիկ մեղի անկեղհսւթեամբ թէ աապնցմսղ*գի֊ ղոլՀւոլն կ ապաբան կ արներուն ՀիԽ^ինչ

վիճակի Կ՝Ը1Ա**յԻր 1 ~ Ե* մեր

բարեկամին կաղնաբեկ գործեսոքը՝»կ կ՝ա^ լեէ9րնէր մձրգիղբւ-Հին խնտաէ*է* նրէ՚&Ը զայրացած սւսերր վեր կլ*թ*թվէր9 իր կականն Համար թողութիւն կր ի&գրէր իր ագգատոՀմին նախնեաց Հոգիներէն > ե. կը գանգատէր որ սեղանին վրայ ՚ ՀՀորաբյի գինի բնաւ, չէր գանուէր ւ

ֆամանակ անցնելէ վերՀը ())րէզնը

մարգիգուՀին ,ճւ աը Վալգրավէր ասպետն եր բոր իրենց տան ներքին վիճսէկըբաւա^ կանապէս կարգաւորեցին է սկսան բանա^ ստեղծական ղգացման գործսւգրսւ^

թիւնն ընել, որ ասանց իրենց գիտնալուն անզգ՚պի կերպոաէ ծներ ու զարգացեր էր իրենց սրաին մէՀ% խնչալէս Աակոբայ սան*, գուիձ* եր կրէ ս ինչս լան երկինք կըբարձրա^, նար ք այսպէս իրենք ալարուեստից վարի աստիճաններէն ելեր բարձրացեր էին ին^ չթւպսն արուեստի գեղեցկութիւնը « ^ա^ գիգուՀին սկսաւ Հին եբեմէլի նկտրչտց պատկերներուն պզտի որինակներ շինեշ* եւ այնչափ յաքոզեցաւ , որ իր Հոլպայնի ու \ԼլպրեՀգ §իւրէրի նկարներուն յվրալէն շինած կիտուածանկարներլք գնողներուն բաղմութեանը քիչ կու գային տ ալամենայն խնամքովդ փայտի քանգակա^ գործութեան ետեէ եղաւ • ե. այս մասին

□ւցւէւշտճ ԵV ՕօօջԽ