Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/340

Այս էջը սրբագրված չէ


- 60 -

- « գուլիելմոս » ըսաւ. » յաղթեցիՆ Գագգիացիք » ւ

Դարձաւ, գուլիելմոս Լ. սկսաւ. լալէ

- « Օ՜Հ | այո » (Լուկաս , մերն Է յաՂ֊ թութիւնլէ • րայց սուգի նսաաւ մեղի ւ * • •

- քաքեր ալ մեոան % կրկնեց նաւապեար » որոնց մ՚աՀը ինձմէ աւելի ոդրոց արմանի է ։ • • • էւ« գոն է փափուկ սրաովյեգրայր մր ունիմ*որ իմ՛ մաՀս ^լոգ. րայ է . . . ի&ձ է իցէ , » եղբայր ,

^ կամքս • արգէն գիաես որ կաակովս գքեգ թոգուցեր եմ* ամէն բանի ժաււանգ » բայց գրպանիս մէքԼ գանուած ոսկին սիրե. լի Ս7կքայելիս ասւր ւ իւ/քք եթէ Աւ/սքոձա^ չրնէ ի%քն ալ մեոնի , իր բաժինը ծնոգացը ասւր * \\ը վախնամ՝ որ գրկեցի գիբե՚կք ի. րենց ծերութեան մէկ նեցուկէն * Այս խրճթիս բարի րնակչացմէ է որ ես ասանկ ւիաոքովյկը մեռնիմ՛• երեք աարի կայ , որ այս ծովափանցս քուքերէն իմ* կեակքս խա. լըսեցին ւ • . * ո

Աս ըսաւ ^էմոնվիլ ու սուրն ուգեց , պագաւ անոր վրայի խաչը մեծարակքուէգ խոստովանեց ա ւ քքեվհր նաւուն խոսաո. վան ա Հօրը ք դոր կանչի լ աուեբ էր ք ճւ իր փառաւոր կեանքը քրիսաոնեայ մաՀուամբ մը պսակեց %

0ւցւէւ26ճ Ե^ ՇօօցԽ