Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/342

Այս էջը սրբագրված չէ


- 62 -

երթալովդ կը թեթենար ճւ շաա անՀանգըս^ աութիւն չիր աար •

\էսկ պառաւ, ֆընըվիեւը կը աեսնար որ |\\*Էմոնվիլնաւա պետին Հեա եկոգնաւաս^ աին միշա խրճիթն Էր , էւ. \^իւբայելին Հեաո ալ մեծ ընտանութիւն կը ցուցրնէր * գուռ | է/ան ա լան գ մարց սրտին մէք ք ա^ նանկ րնաձին ազգեցութիւն էքը կայ ք որ երբեմն չգիտցածը կարծես թէ կը գուշա^ կէ ւ 4) առաւ ^ընըվիեւը զօտարականը տեսնալէն ՛ի վեր% անանկ զգացմուկք մլա կը զգար սրտէն անոր վրայ է որուն պատ^ ճառը ինբն ալ չիր Հասկընար ա \Լո.քի երէք օրերը է իր սիր"(ի ոբգԼոյն վչտացը ճւ Նա^ ւապեաին մսաՀուանը խելքը տուած ԸԱա֊ լովԼէ ամենեին անոր Աւշագրութիւն չիր ը^ րած * ք*այց երբոր քիչ^ մը Հանգարաեցաւ. Հ ոգեր Էն է նաւաստւոյն ձայնը ական ֆին կը զարնէր « անոր տժգոյն , վատոյժ ե. վշչոե^ րէն խանգարած գէվքը իր սրտին վրայ մեհ տպաւորութիւն կ՝ընէին ։

$ամ՝աք ելլալէն ետքը չորրորգ իրիկու^ նը ֆընըվիեւ Հիւանգին ան կ ոզնին քոաԼ նստեր էր | օտարականը ճւ իր ^ակոբ որ^ գին ալ քիլ մը Հեաւուն% վերքի պատերագ, մին ե. ծովուն վտանգներուն վրայ կը խգ^ սէին,

- <* ՀՀոչոր մեր թ չուառութիւնն է * ըսաւ պսուաւը , որ խեալճ որ ալիս քասն տարի սթ* ռաքծովուն ալիքներուն մէք^ կորսոլեցալ ֆ Լ թէ որ տուած չօգԿէբ այս սիրելի

  • 0ւցւէւ26ճ