Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/344

Այս էջը սրբագրված չէ


- 64 -

տիիրաւամբ իրեն բոնահ բաբէ ընթացքՈաքե արժանի է վարձուց ճւ Հանգստեան Ի *

ՀՀակոբ , որ ամէնուն սիրելի էր % իր գեղին ազնիւ վարձուորի մր առաքինի 9 բարե պաշտ ճւ աղէկ աան խնամակալու,ա թիւն գիտցոգՓգքկանը Հեա կարգուեցաւ գ ճւ իր կալուաեին մէքԼ գնաց բնակեցաւ. 9 ղոր իկը կը մշակէր * &ընըվիեւ , իր

Հակոբ որգին Լ Պխայէլ թոռը իրենց խրճիթէն չբաժնուեցան . ր այց \^իքպ/էլ որչափ որ վէրքերը թոգ կու աային իրեն 9 թէ Հօրը կ՝օգնէր 1ւ թէ կ՚երթար եղբօրը Հեա կ՚աշխատէր *

խաղաղութիւն ճւ երջանկութիւն աիրեց այն խրճթին մէք^9 ուր այն չափ արտասուք թափուած էր 9 ճւ այն ընտանիքն% որ այն^ չափ աաեն ցրուած բաժնուեր էին 9 վեր^ քապէս միացած% մէկզմէկ կը վայելէին 9 1ւ սէրն ու միաբանութիւնը օրէ օր աճելովդ իրենց քաշածները կը քաղցր ացընէին *

Գակոբ Սճարգինոյ չմոռցաւ Աստուա^ ծածնայ տուած խոստմունքն իր ալէ կոծ ու^ թեանն ատեն • իր խրճթին պէս% ւ/ատուոն ալ իր ձեոքովը շինեց 9 ծովեզերքէն քա^ բերը անձամբ ժողփելով ու բերելով* Աււ Հոգեոր աշխատութ եանը մէք է \քայէէ ալ Հօրը ձեոք տուաւ 9 ճւ քիլատենէն մաԼ տուռը շինուեցաւ լմընցաւ *

Ամէն իրիկուն 9 խրճթին երեք բնակիչքը քքուր^է Աստուածածնայ մատուռը կ՚եր^ թային աղօթքն ին ընելու ♦ ե. աշնան գէքլ

□ւցւէւշտճ ԵV