Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/35

Այս էջը սրբագրված չէ


- 23 -

ամձնէն յավ^արուէ ԿՀՓգէ*քփ&թց+ն կարգն անցաւ ա \ւնչսւան ՚սք+օթյաՀքն գբփք \փլրեմպէրկի մայր եկե^ գեցւգլնս(է$^ Կը աեսնուի իր շինաձ ամպիո^ ն& Հ քիդթրգերուն յսրինուաՀրը կա^ ^սրեպ^էէթէպէա քէ- անոնցմէ աՐանցվր^ թոՀՏ**Փ>*բ4«<կի թեր ութիւն կր նշմար ուի .

Դէիփ՚-Հր կաքգը որ կը ներկպյացընէ գրրէկն >$ովՀաննու \քկրաչի անապատին մէքլ ըրաՀ քպրոգութխնը # անանկ գեզե^ ցիկ է՝ որ րոլոր գերմանիոյ մէՀ անոր Հա^ ւ*ՈՈ**ր քիչ կը գանուի Գ ե. կրնայ րագգա^ աո^իլ Հենե^կոյ Աոդր գհոբգ Ա՝ա եկե. դխցւոցն մէՀ^եղաձ նշանաւոր փաբապրան^ ղաՏխեր^Հն Հ&ւդյւ– ….

• (է հի&է ստորին արուեստն ալք րաց *ի պլն ՀվքՀիելքնքքրէն որ կոլ աէ**յ , այո յարգն ալ. ոՓքէ՝՝ որ ^ագնո ածական ութիւն կը. պար^ > վեՀոէթխն կը շնորՀԷ ոգլյայ 9

ե^ էք&քաՀութեանց՝ ընդարձակութիւն Լ գրՀփպրթզլթիլնԱյո ճարգիւկթխ ունեցաւ Հնաձ* մարգիդ*ււՀւղլն 1ւ ասպե^ ոփն քքր**Ա՝՛ ^հրկոկրն ալ կամաց կամաց բո^ ւքրրվիհ ՝ մԷկ#փ ձգեցին այն անարգ դա֊ գտփպրնեբրլ , որոնց ոէթՀմանին մԷքԼ փա^ կուղձ էին* իրենց սերնգեամրն 1ւ իրենց դսֆքափարակոլթեամրը X վանչցան որ մե^ Հխձթիէնը աշխատութեան ե.իմացականով թեան վրայ կպլացաե Է .Լ թիթեոնիկնե^ րո՚Կ նման որ իրենց պաաեանը կը թոգռւն կը փախչին , այսպէս իրեէվք ալ իրենց ան^