Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/352

Այս էջը սրբագրված չէ


- 72 -

բոլորովին մայրենի զգացմուՀվք չիր Ահա. ցած քովը > Հապա աշխար Հային ղր°– ոաքտնեբովէ ու. ապականութիւններովէ ալ լցուած էր »

\կոգիլւո ժամու, մը չափ անշարժ րաղ. ւ քո ցին վրայ նստելէն եպքըէ կամացուկ մը գուռը զարնուեցաւ. 9 ու ծառայ մլլ ներս մտաւ և. ծռելուԼ ըսաւ •

- վ §իկին | քանի մը օր կայ որ կնիկ մլլ չորս անգամ* զքեգ տեսնելու կու գայ «■ էււ միշտ ճամբեցի զէնքը • Հասարակ կին մը կերեյայ • ♦ •

- \Լղէկ ըրեր ես ք Հկետբոս • թոգՀան. գիստ ձգեն զիս • սւյգպէսէ մարզիկ չիմ*ու. զեր տեսնել* $այց երբոր . \յւգինէոս տը Վյսլանժ գայ » սիրովդ ներս մտցուր

Հ զինքը * Գիտես որ այգ երիտասարգն եբե. կուան Հանգեսէն գառնալուս ատենն ըն. կերութիւն ըրաւ ինծի » *

^առան Հպատակութեան նշան մը ըրաւ գլիուքե է ու ըսաւ .

- « ոռցայ , խաթուն % ըսելու որ ը. սած կնիկս նախասենեկին մէք պատաս. խանիգ կը սպասէ * \Հնանկ կու լայ՝ որ մար. գուս սիրաը կը կտրտէ > ե. քեզմէ շնոբՀք խնգրելու կերպ մը կ՚երենայ վրան ւ *

Վյսլպուբկ խաթունը ցատքեց բազմո. ցէն ու երկու երեք անգամ՛ ան Համրերու, թեամբ ուղքը գետին գարնելովէւ պոռաց •

- « \Լմեն1ւին Հանգիստ պիտի չթողուն զիս • տեսնենք մւէ է աս կնիկն ալ * ա. նունն ինչ է %

□ւցւէւշտճ ԵV