Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/356

Այս էջը սրբագրված չէ


֊76–

րասիքնիս ուրբաթ որը ծախու պիաի Հա֊ նեն . վազը չէ մէկալ օր անէս պիտի վոըն. աուիմ՝• ւ»ձ ոաակ ունիաՐ9 ոլ Հաց ե մեձ աագնապի մէքլեմ՝ էրկանս Համար որուն պաաիւր վտանգի մէք^է > ղաւկիս Համար որ Հիւանդանոցին մէԼ կր մեռնի * մէկալ զաւկիս Համար որ պարապ տեղը մօրմէն Հաց կ՛ուզէ » ճւ որ երկու օրէն ինձի պէս փողոցը մնացած՝ քարերր իրեն անկոզին պիաի ունենայ • ք\՚Հ է խաթուն $ ասանկ դիպուածներու մէք^կրնաս մոռնալ որ քու ճ իմ* զաւկըներս նոյն արիւնէն են * ^«ւ որ մայր ես 9 կրնաս անմխիթար թողուլ զմայր մր 9 խեղճ կին մր » «

կ նկան իրենց ազգականութիւնը յիշե^ լուն վրայ Վաըգուրկ խաթունին սիրսաը վխ րաւորուած ֆ ու իրեն նախատինք սեպե. քո$էյ բարկութիւնը բռնկեցաւ ոլ

- « ի^ Հար կրնամ* ընել այգ բանե. բուն ք պաաասխանեց խստութեամբ մը %

-ՏՒԿԻն> կրկնեց խեզճ կնիկը յորգ ար.

ցուկէ թափելովդ այս Է քեզմէ խնգրած չնոբՀքս . մեզի եօթը Հարիւր ֆրանգ փոխ տուր 9 ոբովդ ազաաեմ՝ բանտէն էրիկս , լողաս Հիւանդանոցէն Հանեմ՝ ճ. մեր րնալ. կութեան վարձքը Հատուցանեմ* * • . հկ յէյ մը թէ ինլ պՀն»ւթի.ններ պխօի կարգակք քեզի . • • որ զմեգ թշոլաաոյաւ^ թեանց ու նախատանաց վՀէն պիաի իաա. ՚ լըսես ա է

•Հանիմը վայրկեան ՀԼսզսլուրկխաթա9*^

Օւցւէւշտճ ԵV