Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/357

Այս էջը սրբագրված չէ


- 77 -

նէն պա սոսսխանի սպտսելէն վէրքը > աս առ.աՈւ •

- Վ Ապերախտներու փոխ տալու սաակ չունիմ*. ^^ որ էրիկգ այսչափ աաեն գա^ աարկ չւսնցընէր կեանքը է այս վիճակին «/(ձ ՀՀԽ Խ**աՐ • ^ յուսար որ ծուլսւ^ թիւնր վարձատրելու համար սաակս ղո^ հեմ՝է \\րնաս առնել քալել* ինչպէս որ գոէք ձեզմոաէայնթչուառութեան մէք^ ին^ կաք 9 նայեցէք որ ձեգմոփ ալ անկէ խա^, չըսիք « Աձ ՚^Ի կարծեր որ խաղքերուգ կանք^ պիաի կախեմ՝9 ՛մեծապէս կը սխա^ լիս ։ դիմացար որ գուրս ելիր ըսի • ահա գուռը ո $

Այօ նախատական խօ ոքեր էն՝ արաա^ սուաց հեղեղներ կ՝իքնալին խեղճ կնկանը աչքերէն • առքի րերան ցաւէն կը կարծէր

"Ր կը Իդգ^-Ւ 9 ԲաՏ9 յեաոյ բարկու^ թեամբ վառուելովդ \Լալպուրկ խաթու,^ նին մօտեցաւ ու Գքքւխը վեր առած ըսաւ *

- « Ա՛՛Հ ք աիկին ք բաւական չեղաւ քեղի թշուառ, մօր մը հեա ծառաներուգ ձեոք ոփ ատանկ ղէլ փխրուիլը • հապա գու քու բերնովգ ալ կը նախատես իր խեղճութիլ^ նը » ե շան մը պէս գռնէգ գուբս կը վոըն* աես ա Ս*ոռցե՛ր ես քուկին բուն սլատմու թիւնգ • մ՛ոռցեր ես որ էրիկգ իմ՝ եղբայրս էր է ե. վայըսծ հաբսաութիւններուգ կէսը

ւ ինձմէ անիրաւութեամբ յափշտակուած է « Դփտես է ամբարտաւան կնիկ ք որ գու բան I մը չունիո աշխարհիս վրայ , ե ըբածգ ու^

□ւցւէւշտճ ԵV