Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/362

Այս էջը սրբագրված չէ


- 82 -

պէս որ պէս\ք է չես սիրեր % թէ չէ՝ աՀաւոր մաալձացաւէն ^ ք»ՕքԼբա ) զիրենք պաՀելոլ Համար որչափ ալ Հոգ ընելու, րլլչոյիր գոՀ

չիէՐ Ը1ԼաՐ 0 •

Դ**գմը մաաւ. Վ ալպուրկ խաթունին ոս. կըրներուն մէքյ եւ սարսափման նշանները կը մաանէին զէնքը . րայց մէկէն ամըչնաէ. լով^ւ/ը իր խռովելուն վրայ գոր ակարու.. թխն կը կարծէր , առքի կերպն աուաւ « ՀԼերքԷն գուռը ցուց ընելովդ ե զանգակը գարն ելոփ,

- « Վարքին անգամ՝ մ՝\սլ կր Հարց ընեմ* ՛քեզի է ըսաւ , աունէս պի՛աի երթաս թէ չէ ւ Հէանձրացայ ոզրերէգ • թէ որ վռըն. աուիլ չես ուզեր նէ » ելիր րանգ գնա , ու ալ աունս մի Հանգիպիր • վասն զի քեզի Համար ասկէց վէրքը գուռս գոց է է

- 1|՛երթամ՝) 1լ երթամ՝, պաաասխանեց երիաասարգ կնիկը , գէպ ՝ի գուռն երթա, լովյ» մնաս րարով% *

\յրր որ Վ^ալպուրկ խաթունը մինակ մնաց # որչափ որ ալ քչսնաց* չկրցաւ մըա. քէն Հանելմազձացաւին գէշյլազափարը • երիաասարգ կնկան խօզքերը մէկիկ մէկիկ նորէն կը Հնչէին ականքին մէքյ և. ծանր մաածութեանց մէք ընկզմեցին զինքը ։ \յրկու անգամ՝ զարկաւ գարձեԽլ գանգս», կը ք վասն զի առքի անգամուան պաաաս. խան չաուաւ ծառան • Վիրքապէս երե. ցաւ • րայց անանկ գէմքը փսխուած% երե. սին գսյնը նեաած էր ե շչսրժմհւկքներն

ՇօօջԽ