Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/364

Այս էջը սրբագրված չէ


- 74 -

տաց ւ/^ ինկած է գթա խեղճի մը որ ոսղբգ ինկած Օգնութիւն գ կր խնգրէ » *

\Լնգգայ 1Հւրգիըոը չդրած թողուց խեղճ կինր ե, քանի մր քայլ Հեռացաւ • վէրքը նորէն ձեոք առաւ գիրքն ու կեղծ Հան^, գարա ութ եամր մը ըսաւ •

- « Աաեն շուն իմ՛ այգ Ողբերը մաիկ ը^

նելու • թէ որ ինձմէ շնորՀք մը կը խըն^ գրես ֆ այգ խեղճ կերպերովդ մի յուսար վախճանի գ Հասնելու • բայց որովՀետե. պատմութիւնդ լսելին աղատիլը անկարելի Է ք շուա աաոր ծայրը տեսնանք » *

քֆալանի էր որ այս կծու խոզքերը սաս^ տիկ կր վիրաւորէին խեղճ կնկան սիրար . բայց անտարակոյս ծածուկ պատճառ ւքը կր պարտաւորէր ղինքը Համբերելու % ե կարծես թէ աիշտացեալգէվքը այս կ՚ըսէր • Աստուած իմ\ Աստուած իմ՝, պէտք է որ յսձտձն աո-նում՝այս նախատինքները «ք|<#ւք ՛ելաւ 1ւ ասքութ եամր մը ըսաւ՝.

• -- ւ ՛խաթունէ մեծ ՀաբկաւորութենԷ մը ստիպուած ալս քայլս կ՝ընեմ՝, վասն ղի գիտեմ* որ աղգականութեամբս որոփ կա^ պուած ենք իրարու քեղի աւելի ատելու^ թեան առիթ եմ՝ քան թէ գթութեան է ֆայց կ1 աղաչեմ՝ գթա վրանիս . փրկէ ըգ֊ ՚մեգ նախատինքէ ե. թչուառութենէ * Աե^ կարեկիր մի ըլլաք աղաչանքներուս • • հ ե. ես անունգ էլօրՀնեմ՝ Հրեշտակի մը անուտն պէս » «

Վաըղուրկ խաթունը պատասխան տա^

□ւցւէւշտճ ԵV |

I