Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/369

Այս էջը սրբագրված չէ


- 79 -

կին ւ գու. միայն պիս նենգութեամր կո. գոպաեցիր ստացուածքներէ ս 9 1ւ մեր վր. րայ ունեցած խիսա աաելութիւնգ իսկ այս րանիս մեծ ապացոյց էն*

Վյսլպուրկ խաթունը կատաղոէւթենէն իքքքզրկքը կ՚ուտէր • արիւնը գլուխը ցաա. քեց էւ սպառնական յանգիմանութեաւէր ւէը պոււաց •

–ւ–«ի1»ձ* կողոպտեցի ես զքեգ• ես զքեգ կողոպտեցի • աակ անզգամ՝• շուտ կորսուէ քո վէս > չէ նէ՝ ըսածիգ պէս% շան պէս գոն էս գուրս կը նեաեմ՝\ \*կ»սր տունս ա+ նիրաւ զրպարտութիւններմվյէ պղծելսւ ։ Գ^ա կորսուէ • ուզես չուզես այս զանգա. կը Հիմա զքեգ գուրս կը Հանէ <

- %այնգ քեզի քաշէ , ախ ուր Հան. գարաութեամր մը կանչեց երիաասարգ կնիկը ♦ անիրաւութեան վրայ բռնութիւնը աՐ՚աւեչցըներ • ե մի՛ կարծեր որ ազաչւսնք. նեբովս քեզմէ պաղւստած շնոբՀքս » 1ԲՐ ժխտեցիր ք ֆանամ՝ յանգիմանութիւննե. բովս ձեոք ձգել* աո֊քէւս ոսկիէ կոյտեր ալ դիզես ք ժողվելու Համար ձեոքեբս շեմ՛ պղծեր. ստակգ սւլ քեզի ըլլայ՝ ախաերգ աը էս իմ նեղութեանցս մէք^ գոն է այս ուրա. խութիւնն ունիմ՝ որ Հարուստ խաթունէ մը աւելի արժանի եմ՝ պատուոյ $ որ ամԼ րոզֆլ ըն ա ան իք մը թշուաււութեանց մէք ընկղմելը յանցանք չսեպեր » *

Վյսլպուրկ խաթունը անպատասխանի ւէեաց ալս յանգիմանութիւններուն գէմ՝•

□ւցւէւշտճ ԵV