Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/37

Այս էջը սրբագրված չէ


- 37 -

Ք"Վէ Գ^դե&ՒՀ ե֊ Համեստ օրի որ գ մը որ

իր Հոն^ն^սկած սւաենը Հաճոյացեր էք* Ի–

րեհ* է ամուսնացաւ Հեաը . բայց լւաո չան֊ « մեաւաւ կինը ճւ մանչ գաւակ մը թո^ ղբ*֊ց իր Էրկանը « աղուն վրայ մեծա^

պէս իտնաաքթ տարին իր Հայրն ճւ մարգիդ ղուՀին ք որոնք նդյն կեանքը շարունակե ^ ցին իրենց միպյնութեանը մէք^, բարեգոր^ ծութիւններ ընելովյ ե. աշխարՀիս աղմուկդ ներէն ձ. փաոսասիրութենէ Հեոյու անցը^ նելլւվ իրենց ժ ամանա կը $ \Լշխ ատելու սո^ վոբութեանը թտչսղէս որ դժուարին է վար^ Հ՜իլը , այս պէս վարժելէն ետքն ալանՀնա^, րին է ձգելը . մձւրգիզուՀին աոքինին պէս նորէն կը նկաբէր » ե. ասպետն ալ ամէն աո֊աւօտ արշալուսոյն ելլելով^ տանհ, ձենւոյ է ընկույղենայոյ ե. կաղնիի փայտեր րու վրայ կը խաղար իր քերչաւը . միտքը գրած Էր իր րնակարանին մէք գտնուած րոլրր որ գնա կեր աիայտպքանգակներն իր ձեոքովը վայելչապէս նոր ոգելու. • եր^, բեմն ալ իր աոֆի ժամանակներուն յիշա~ տակը կենգանացընել ուղելուԼէ քանի մը կաղնաբեկ գործիներ կը շինէր » զորոնք իր երկիրներուն վարձակալաց ադքիկնե^ բուն ընծայ կ՝ընէր « |ւ սկ օրուան մնացած մասը կը սաՀէր րնթերցմամբ » շրֆագայու^ թեամբ ֆ ճւ այնպիսի մտերմութեան »1ը վայելքովը որ ամենեին չէր նուազած ու պակսած , ե ՚||%աւրիտիոսին գաստիարա^

2

□ւցւէւշտճ ԵV ՕօօջԽ