Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/371

Այս էջը սրբագրված չէ


- 81 -

խաթուն % ինչու, ան կար նշի կը կարծես որ Ասաուաձ իր ձեոքը աշխար Հի ս Հարսւսա. ներուն Լ. երքանիկներՈւն վրայ աարա. ծէ * ք\ւրեմե միայն խեղճերը կը չարչարէ Աս ա ուած է \\ւրեմն չես վախեր ազոցգ Համար • • • զիրենք չես սիրեր ուրեմե ւ Էււ որ խեղճ մայր մըն եմ՝9 շսւա անգամ՝ վախովդ իմ՝ երկու. Հիւանգ ճւ ակար խեղճ սպոցս վրայ կը նայիմ՝* վասն ղի կը վախեմ* երկնրին մեղի նոր խրկած Հարուածէն, այն աՀաւոր Հարուածէն% որուն կոաորածները շաա են » է

Վալպուրկ խաթունը երիաասարգ կըն. կան րողոքներուն գա գրելէն Հան գար ա ած % ծաղրական կերպուիմը ըոսււ •

-- « $ած ասաիճանի մարզիկը միշւո աոուծոյ վրայ կը խօսին • թերես այս իրենց գիւրին մխիթարութիւն ւՐըն է . րայց ՝ի Հի մանց քննելուԼ, բնաւ ասիկայ թաները չէի ոխ եր • §ղաքներս խիսա ողքաււոդք են * աղէկ գիացիր $

-՛խաթուն ք խաթուն > կանչեց ՛կարս.

լինա | մի ՀայՀոյեր ղՀԼսաուած % ՝Հանի մը ամսէ ՝ի վեր է որ քանի՜ քանի ընաանիք. ներ ու անունն ան գամ՝ քնքեց Հարուածը » • Այււ խօզքերուս մսւրգարէական զուր, ցուածքը խոր տպաւորութիւն մը ըրին Վյսըղուրկ խաթունին վրայ • գոյնը նե. աեց ե խանգաղաաանօք մը Հարցուց * —- « ի1ւչ Հարուած է ին չճարուած Է այգ * - քՀ՜Հ է աիկին , գու. զաւակներդ ինչ^

□ւցւէւշտճ ԵV