Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/372

Այս էջը սրբագրված չէ


- 82 -

պէս որ պէսքք է չես սիրեր, թէ չէ՝ աՀաւոր մաղձացաւէն ք>°1^Բա ) քիր^նը պաՀելու Համար որչափ ալ Հոգ ընելու (՚լքայիր գոՀ

չիիը րց-ր ••

^ոգմը մտաւ Վալպուրկ խաթունին ոաա^ կըրներսւն մէք^% եւ սար սափ ման նշանները կը մաանէին ղինրը • Ը՚՚Հ/Ս ^հկհն ամըչնսա^ Լոփմը իր խռովելուն վրայ գոր ակարու^ թխն կը կարծէր , *սո.քի կերպն առաւ * ՛Վեր քէն գուռը ցուցըն ելոփ ե. զանգակը զս$րն եըւփ |

- « Վեր քէն անգամ մ՝ալ կը Հարցընեմ քեղի գ ըսաւ 9 աունէս պի՛տի երթաս թէ չէ է Հէանձրացայ ոզրեր Էգ • թէ որ վռըն^ տուիլ չես ուզեր նէ գ ելիր րանգ գնա % ու ալ տունս մի Հանգիպիր • վասն զի քեզի Համար ասկէց վերքը գուռս գոց է է

- 1|՝երթամւ կ՚երթամ, պատասխանեց երիտասարգ կնիկը ք գէպ ի գուտւն երթա^ լրփ» մնաս րարոաէա *

\*րրոր Վ^ալպուրկ խաթունը մինակ Աեաց $ որչափ որ ալ քչոնաց չկրցաւ մըա^ քէն Հ ան ելմազձացաւին գէշյլագափարը • երիտասարգ կնկան խօզքերը մէկիկ մէկիկ նորէն կը Հնչէին ականքին մէքյ Լ ծանր

մտած ութ ե անց մէք ընկղմեցին ղինրը * Է/ւ^ու անգյւսմ զարկաւ գարձեալ ղանգա^ կը ք վասն ղի առքի անգամուան պատաս^ խան չտուաւ ծաուան * ՀԼերքապէս եր1ւ^ ցաւ • ր այց անանկ գէմրը փսխուած՝ երե^ սին գսյնը նետած էր ե. շչսրժմհւկթներն

□ւցւէւշտճ ԵV