Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/373

Այս էջը սրբագրված չէ


- 83 -

ալ անանկ գողգոքուն ք որ Վյսլպուրկ խա. թունը դէնրը աեսնալուն պէս » կանչեց •

- « դեարոս » ինլ է , ինչու, գոլնգ նե՛. աեբ է %

- խաթուն 9 պաաասխանեց պետրոս խեղճ ձայնոէԼմը ք չեմ* Համարձակիր ըսել, լու. գլուխնիս գալու թշուառութիւնը *

- ՀԼսԷ ւ (կեարոս , րսէ > քեղի Հրաւէան « խօզբը կարելով^ վրայ բերաւ Վ^ալպուբկ խաթունը >

- §իկին ք մ1սղձացաւը մօա է % •

սընիէին աանը մէֆյանոր Վյիկաոր աղան է

որ գեռ այս առաու ղիս բարէւեց , մեռեր է…,

|Լււ սոսկաս լի լուրը բոլոր աշխար Հային գաղափարները գուբս վռնաեց վ^ալււ^ուրկ խաթունին սրաէն ւ ու էէայրենի սէրն ալ9. թրեց ահ՝ անոր աեղը բոնեց • ձեռուըները մէկմէկու գարկաւ ու կանչեց •

- « \Լսաուա՚ֆ իմ*, զալկըներս ։ ՀՀուալ « .11\եա՝բոս է Հոս բեր զաւկընեբս • կանչէ ի. րենց վեբակեցուն էւ խուցիս աղախինը < .

-- խաթուն 9 պաաասխան աուաւ ձա. աւան աւելի ախրութեամբ » աողսղքգ պար. աէզն են ու առոզք կը աեսնուին • երթաւ աեսնաւՐ» իայց աղախիններգ խո Հակեր կնկանը լացերէն զաբՀուրաձ 9 աունէգ փախան • ե փուճ բան է զիրենք փնառե. լու երթալը » «

  • \>իւրին է Վալպուրկ խաթունին նեղու. թիւնն ու բարկութիւնը ըմրոնել աեսնե.

Օւցւէւշտճ Ե^ ՕօօջԽ