Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/374

Այս էջը սրբագրված չէ


- 84 -

էՐ՚Լ ղրկոլ֊ած այն ծառայութիւնդ

Ներկն որոնց վարժած էր • րայց իմանա., լովոր զաւկըներն աււողքենֆ քաջալերուեր ցաւ. •

§գաքը ցասքթըոտելուվսրաՀը մտան՝ ա^ մէնթն ալ խնտումերես մօրերնէն կան^. չուելնուն Համար 9 ե իրենց գգուանքներս^, վր մօրերնուն ճակաին տխրութիւնը փա^, ր ատեցին ։ |կակայն գիտեց Վյալւգուրկ որ իր անգրանիկր ամենէն վէրքն եկաւ ե. սո» վոր ականին պէս ալ գուարթչէր < \Լյնպի^ սի քերաՐգորովոավ գրկեց վեց տղպքն ալ 9 որ մինչե. ան ատեն ըրած չէր է կա^

մաց կամաց ան գր անկին երեսին վրայ տժգունութիւն մը կր պատէր < ԱՀ^ գու^ շակութիւն մր մօրը սիրտը տակնուվրայ ը, րաւ » ու

- « Լիւան գ ես 9 սիրելի աղաս է Հար^

ցոլց «*

-| մայրիկ , պատասխանեց ագան •

րայց ականքներս կը խօսին . աչուըներուս աուքե ալ լոյ սեր կը տեսնեմ։ • • • » Հիմա րան մը ունիմ*» •

Վյալպուրկ խաթունը խենթի պէս վա^ գեց | կանչեց ծառան , որ մէկէն տճասրս^ րեց եկաւ ւ

-- « պետրոս | ըսաւ , Հյւգինէոսը մաւլ, ձացալէն րոնոլեր է • • , Հ^ուտ բժխկ մը Հասցուր $ մրն որ ալ գիմացգ ել լայ • քանի Հատ ալ որ գտնաս Հոս խրկէ • նայէ որ աէ֊ելի <||. ՀՀիրբէրսր գտնաս • ծառայող կըա

Օւցւէւշտճ Ե^ ՕօօջԽ