Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/377

Այս էջը սրբագրված չէ


- 87 -

Հսւան գեսպանի կը Նմանէր • րայց մարգը այս խեղճ աեսարանս տեսնելովդ ծււեց Գ1Ր՚֊1"Ը ն– աչք եր էն վազած արցունքները

սրբկ ։

-« ք&շուաուութիւն ո » ըսաւ Հաոյաչելովչ

Այւ/ ձայնէն կարծես թէ Վյսըղուրկ խաթունն արթնցաւ • ելաւ րժշկին վչսգեց% աււքեն ինկաւ 9 աղաչաւոր ձեււուըները երկնցուց , էւ էսրցունքի Հեղեգ մը թափե^ ը*փկանչեց •

- « \\՜Հ է Պ • Նք՚ըըկ*" ♦ գթա վրաս .

տուծոյ սիրոյն Համար աղչսաէ զաւկըներս .մաոՀուան ձեոքէն • տես 9 ոսղքգ ինկած գեանին փոշին կը պագնեմ՚» Գ^րիի մը պէս ։ Ա Հ ք Ըսէ ք պիտի վւրկե՞ս աղաքս » * Աճապարեց րժիշէլը ղինքը վերցընելու . ինքն իոկ կը յուղէր սաստիկ այըսյլութե^ Նէ եւ ինքիրմէ գուրս ելած էր • քիլ ՚էը ա^ տեն Վ^ալպուրկ խաթունին աչուըներուն մէք լււութեամր նայելէն վերքը կարըճու^, թիւնը ձեոք աււած՝ Հիւանգ տղոցը մօաե^ ցաւ .

-> « իյճ՜յշճ մայր , ըսաւ ) երր պէպք է ես անխււոփ ըլլամ՝՝ գուլչոցս կը շարժ եո • Հան^ գարտէ ք թերես երեակայածիգ չափ սաս^ տիկ չէ Հիւանգութիւննին • իրաւ որ վը^ տանգաւոր է մազձացաւը » րայց ամէն անգամ՝ մաՀւսցու չէ • ե թէպէա խիստ գէշ^ալ ըլլայ տղոցգ վիճակը է սակայն միշտ յղյս մը ունիմ*» *

՛կոյն ատեն ծաււան Ոէ~րիլ Բ^՜ԻհԷ աԼ րերաւ ։ Ըսաւ, իրեն • Հ^իրրԷրս .

Օւցւէւշտճ Ե^ ՕօօջԽ