Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/378

Այս էջը սրբագրված չէ


- 88 -

- « պետրոս, խաթունդ էւ. իր չորս աղւս. քը ուրիլ խուց մը աար » որչափ կարելի Է ասկէ Հեււու » . ♦ . §իկին , պկս\ք է այս բանս ընես • մի բոլորովին ինքզինքդ աը^ խբութեան ձեոքը ձգեր . կրնայ այգ աը. ղոցգ վրայ վնասակար ագգեցութիւն մը ընելա ։

\յրբ ձաււան րժշէլին Հրամանը կաաա. րելուղելով^ իմացուց խաթունին որ ղինքը ւղիաի ւոանի 9 վաղեց կ^իկը Իր Հիւանգ աղոցը , պլլուեցաւ անոնց Հառաչելովդ ու խեղճ ձայնոփմը կանչեց •

- « \*ւգինէոսս , Վյիրգինիս/ս» աս վեր.

ֆին բաբ Աս Է . \Լսաոլաձ իմ՝, ւմլ պիաի չը. աեսնեմ՝ղիրենք » *

փ^ձ մնաց որ գողգըղսւլէն նսաարանին վլւայ պիաի իյնար » եթէ չգրկէր ձաււասն ու. Հեււու խուց մը չւոանէր • Հոն1 անշնչացա . ձի պէս աթոււի մը վրայ ինկաւ » գէ՚գ ՚ի կուրձքը ձււեց գլուխը էւ բնաւ շարժմու%ք չէր ընէր . միայն երբեմն երբեւէե ձեոքը կը շարժէր ապաՀուԼ ըլըոլր*՛ Համար թէ ղաւկըները չորս կողԱե են թէ չէ *

\քաււան թողուց իր աիկինը ե֊ բժիշկնե. բուն օգնելու գնաց . րայց անոնք նոբէն ղինքը մէկէն Վալսլուբկ խաթունին քուէ^ խրկեցին ։ կ ամսւցուկ մը աիկնոքը մօւոե. ցաւ ու մէկգի աաւաւ անկէ ան դրանիկ ադ. քիկն | որ Հիւանդութեան նշաններ կու. աար • գողի պէս ոս\քին մասաուընեբուն վրայ կը քալէր , որպէս ղի մայրը չաբթըն^

Օւցւէւշտճ Ե^ ՕօօջԽ