Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/379

Այս էջը սրբագրված չէ


- 89 -

նայ • բայց պաբապ աեքլը • բացաւ. մայրն աչուըները , սիբա կտրտոգ ձայն մը Հանե^ չրէլ ծառային աււքեը նետուեցաւ ու յա^ փըշտակեց գրկէն իբ զաւակը •

- « կլբգիը" է պոռաց , աչուըները դար^ ձած՝ աղքէլանը նայելովդ սիրելի \կոդիլտս9 անուլ դստրիկս . ♦ . դու որ մօրդ անունն ունիս պիտի մեռնի՜ս • գքեզ մաՀուն ձե՚ռ^ քը պիտի մատնեմ• • . »

քՀայց Էմանալով^աղք1լան տագնապողէս^ կան Հաբժմունքները ե. տեսնալովդ որ ա^ չուըները խորն ընկղմեր են ք

- « ԿէՐղԷ/յ** » ըսաւ վերքին յուսաՀա^ տութեամբ , Հեզ մըն ալ նայէ քու մօրդ » խեղճ զաւակս . -- դուն ալ զիս կր թողուս » դու ք աչք էս ըՀ/սը * • • • Վ^այ ինձի • ուրեԱե պէ՜տք է • առ է պետրոս > աՀաւասԷկ էմ ամենէն աղնէւ գանձս • . • մնաս բարով^% է$ւաս բարուէդ 9 >

Դէպ ՛ի բազմոցը վազեց ու Հեծեծաըւվ^ տարածուեցաւ վրան ։ փ^լ ատեն ան^ շարժ է ալքերը տնկած * թերես մարած * կենալէն վերքր | կարծես թէ նոր կեանք առաւ • 1ւ յայտնապէս ն ելքին սրտի տագ^ նապ մը շաբժեց ղինքը • յանկարծ վեր ցասղքեց ե. ձեռուըները երկինբ վելդցրնե^ լովյծունկէ եկաւ . էր շրթունքներէն ելած քերմեռանգ աղօթքը չէր Հասկըցուէր • թո^ ղութէւն 9 շնորՀք է ունայնութէւն » մեղք , բառերը մէայն էր Հառաչելու մէքոցը կը լսուէէն : Այն ^էքբցէ^* ապաշխարող^

Օւցւէւշտճ Ե^ ՕօօջԽ