Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/380

Այս էջը սրբագրված չէ


- 90 -

րիա»ք\^»սգգաղենացւոյն կը նմանէր » Լ. իր անցեալ կենացը մէք^ ըրած յանցանքներ բուն Համար արեան արցունքներ կր թա^, փէր ։ Այս լսԴՏ*ք^ՔԸ. * այս խոստովանող թխնը պոր ուղղակի Աստուծոյ կ՝րեէր » եր^ կար քշեց • վերջապէս ոսղք ելաւ միշչո նոյն^ պէս վշտաղնեալ, րայց աւելի Հանգար^ տած ք ու բարձր ձայնուի կանչեց ձառ.ան ք որ մէկէն եկաւ .

- « (ք\եարոս » ըսաւ » ինչպէս են \յ՚֊գի~ նէոսը ք Վյիրգինիան ու կլրգիըոը » ո՚Հ ք ը. սէ , ճշմարտութիւնը մի ծածկեր յ> *

^աււաձ լս»լ սկսաւ ու պատասխան չտուաւ «

-- «ւ ՀՀաւական է ք բաւական է 9 ըսաւ ցած ձայնուէի մը , Հասկըցայ ցալգ • աուած ասանկ կ՛ուղէ • քիչմը աաեն է որ սորվեցայ պիս իր ամենակարոգ կամացը Հպատակել։ Ը՜*~Ր Էր թէ աս խոնարՀու. թեւսմբս իր շնոբՀացն ու գթութեանն ար. ժանի րլըոյի • րայց ափսոս » կ՝իմանամ որ փորձութիւնս գեո. լմէ»ցած չէ » . ♦ . տրոս ք սիրելիս է գնա կ՚աղաչեմ՝ շուտովԼ գործակալիս տունը • ըսէ որ <|| • \\էգֆէլ+ տին պար աքը վճարէ 9 որ բանտն է • ս»ո. սա քսակն ալ ք որուն մէք քանի »քը ոսկի կայ ու \ֆէգֆէլտ խաթունին » իմ սա ալիս , տար % որ աս աուտու Հոս եկաւ » Հւ աղչսչէ որ շուա ընէ տունս գայ . պատմէ իրեն ի»է թշուաււութիւնս ե վիչաերս • կարելի բան չէ որ չ՚էայ • Հիւ/ա կը ճանչնաւք ղինքր 0 *

Օւցւէւշտճ Ե^ ՕօօջԽ