Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/381

Այս էջը սրբագրված չէ


- 91 -

\քաոան քսակն աոաւ ու. աներԼոյթ ձլ, գաւ • Վ^ալպուրկ խաթունն ալ գգալի կեր^ պովաղրթքէն մխիթարուածդ մնացածիրեք տղոցը քով գնաց ու մէկիկ մէկիկ աղէկ §1ը կը զննէր զանոնք • իրենց գծագրութեանը վրայ րնաւ փոփոխութիւն մը չտեսաւ » ճւ այնպէս սկսաւ Համբուրել զանոնք՝ Դր կը մատնէր իր այլայլութիւնը • կարծես թէ աոքի տխրութեանը չափազանց ուրախու^ թի ան մը փոխանակեր էր * $այց աս ուրաա խութիւնը քիլ պիտի քշէր • մինչգեո. ա^ թոո֊ին վրայ նստած մայրենի գորովոփ մը իր զաւկըները կը գիտէր Հալած աչք ոփ9 արգէն անգութ մազձացաւը իրենց ներսը թափանցեր էրւ մ՝՝ ալ յանկարծ պըգ,

տի Փրետերիկը կապարեայ զանգուածի մը պէս գետինն ինկաւ ե սկսաւ իսոկալ Հան^ գերձ աՀաւոր չաբմմու$\քներովյ> ոտուը^ ներովը կը զարնէր բազմոցին է էւ ան^ գամն երր սաստիկ գոգոփ մը իրարու կը զարնուէին *

Անկարելի բան է իսօսքոփ նկարել թէ ինլ աստիճանի կտրտեցալ մօրը սիրտը այս տեսարանէն • ե. գժուարաւ կը Համոլ, զուէինք թէ կնիկ մը այսչափ ցաւերու կա^ րենայ Համբերել^ թէ որ չգիտնայինք թէ ետեէ եաևւ եղած ցնցմուվքները քզաց ըգ, գացմունքր կը տկարացընեն » *^անի մը վայրկեան Վյսըզուրկ խաթունը աղուն վը* րայ նայելէն 9 որ գեանին վրայ կը տապը լ, տըկէր ե ըղունղներովը միսը կը քեբէր »

Օւցւէւշտճ Ե^ ՕօօջԽ