Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/382

Այս էջը սրբագրված չէ


- 92 -

Լ. անշարժ Ու քար կ արածի պէս կենալէն վերքր ցապբեց յանկարծ , ճւ աղան գրկե^ ձ»Հ բժիշկներուն կեցած սրաՀը վազեց * -Հոն միայն ճիլէ/ը բերն էն ելաւ եւ շունչը կար ած տգուն Հեա մէկտեգ գորգին վրայ աարածուեցաւ * \ք)ե"զճ մայր . մէկ նայ^ ուածքոէի իր \յւգինէոսին ու Վ^ըգինիային գիակներր աես եր էր *

\յբբ շաա աաեն է վիրքը խելքը գլուխն ե^ կաւ) ինբզինբր առքի որաՀին մէք բազմո^ ցին վրայ նսաած գաաւ • երիաասարգ կին մըն ալ իբ ձեոքէն րոնած * որ փափուկ խը+ նաւ/բովկը քանար զինքն ՛ի կեանս գարձը^ նելոլ % Վաըզուրկ խաթունը պաըացուց մէյ մը իր այլայլեալ աչք երր խուցին չորս կոգմը ֆ կարծես թէ իր անցեալները միսղբ բերելու Համար , ե քովը տեսնելովդ իր երկու տգաքը , ըսաւ երիտասարգ կնկա^ նը բաւական կտրիճ ձայնով^մը •

- ճ կ աբոլինա » յանցաւոր եմ*քեզի% ը^ րած անգթութեամբս 1ւ անիրաւութեամբս• քու խօսքերգ մարգարէութիւն եզան. - կը տեսնես որ թշուաո. եմ% ե. լքեալ* վրէժխըն^ գրութիւն րբաւ ինծի Աստուած էւ պատ^ ժեց գիո% իմ* սիրելիներէս գրկելովդ Աա^ կայն կը յուսամ՝ որ զիս մինակ չթոգուր • թերէւս իր բարութեամբը պարգե-է ինծի իմ՝ զաւակներէս մէկուն կեա՚կբը • բայց ասոր Համար քուներելուգ կարօտ եմ* քոյր իմ*ւ դիս կուրցրնոգ առագաստը փա^ րատեցաւ աչքերէս • րսէ » պիտի ներ ես քեզի գէմ՝ըրած յանցանացս » «

Օւցւէւշտճ Ե^ ՕօօջԽ