Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/39

Այս էջը սրբագրված չէ


ՀՀւսէքփ իրիկուն մ՝ աէ որ ալս երկու ծե^ րունի ընկերակիցներէ* իրարու քով նրս^ աոած իրենց Հին օրերուն վրայ կր խօս$ս^ կցՀին* մԷկաեզսաՀնցսւցեր Էին ֆ

յանկարծ սաեասն Որ պարաիգին ծաո.աա գարգ մէկ Համրէն գուբս ելան ալն երկու պատանիները զորսկք մե՛նք վանգակա^ պաա գրանն աովևլ ՚թսգոսցինթ * գեուաՀա^ սակ օրիորգը գաւթինաստիճաններէն կսլ, մաց կամաց վեր եգաւ « ծանր 1ւ սիրտը ե^ լած կերպսվ^մր » ^արգիզուՀին ե. ասպետը ոաքի վրայ ելան զի%քն րնգաւնելՈւ. Հսոէար . ինքր ան աաեն ծոցէն նամակ մը Հանեց է պոր նաի» շրթանցր է/օսաեցուց պագաւ է ետ^ քր ՎաչգրավԷրի ձեոքր *ոուաւ , որ Հե^ աաքրքիր .բ*սրեպր*ա*Քեամբ ՛մը կր նպլէր ալս սրիորգին վրայ * գոր աոյսՀքին անգամ՝ կր տեսնար % ասպեար կնիրր քակեց

ու կարգյաց նաաՀսկը « ԱզՀիկր »*վէի ՎԲ"Հ կեցած՝ նիՀարթևտերը կուըկին վր*սլ գրեր

0ւցւէւ26ճ Ե7