Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/391

Այս էջը սրբագրված չէ
ՄԱ՛ՆՐԱՎԱՃԱՌԻՆ Ս/ԼՋԻԿԸ

––»«85©"»––

Ա

%^^անի մը աարի առ֊աք^ յֆնվեբսս» քա+ ղչսքը կէսճաչ ըսուած Հրապարակէն մօա փողոցի մը մէք մանրավաճառի անուանի խանութ մը կար է որ իրեր Հարիւր աարիէ %ի վեր որգւոց որդի կը շարունակէր ճւ չա. փաւոր գնով^ ծախելուն Համար շաա բա. նուկ էր « Աօ խանութին վերքին աէրն էր ԳովՀաննէս ^ան ^ուղմաէլ% որ կարգուեր էր \ֆիսքա անուն ով^աղքկ ան մը Հեա «

երկուքն ալ պղաիկուց ՚ի վեր աշխաաու. թեամբ ՝ անցուցեր էին իրենց կեա՛նքը է ՝ կարգուելնէն վերքն ալ իրենց խանութին գբաղած ր/յա/ով՝ ժատ/անակ չէին ունեցած Նոր սովորութիւներու Հեաե֊իլ, որ Հի. մակուան երիաասարգա ց ամենէն մեծ գբադաէտն Է * Հասաաաուն նիւթէ պարգ ղգ ե՛ս ան եր կըՀագուէինք միշա նոյն ձ1ւով*