Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/393

Այս էջը սրբագրված չէ


- ա -

օրը քանի մը վ՚ոգ միայն մէկգի դնել արդարութ եաւէր. , քան թէ Հ ազարոււ/է կ խարէ ութ համր ու խարդախ ճաէքբաներովԼ երկու իրեք տարուան մէ^ ան աստիճանի Հարստութիւն ժողվել , որ մէկը մէկալր զուրցեն թէ || ՞ւսկից սա անղդամը այսչափ Հարստութիւն դուրս Հանեցւ Ա՝իով^բա. Նիւ , բուն Հին ժամանակի ազնիւ ֆլաման. Ներ Էին ասոնք 9

Հ^ուզւ/աԷլ տասնըՀինգ տարուան աղքիկ մը ունէր է ւՌրն անունովը Լ|իզքա կոչուած ^ բաւական բարձրաՀասսւկ > դէ/ՀԼ •ՔՈէԼ ՚ե՚՚յ^՚ւՐ՛–^* դեղին մաղերովդ ու կա^ պոյտ աչքերովյւ ինչուան ան Հասակը ագ, 2ըկանց գպրոց մր գացեր Էր իսքսւ • Հոն իր մօրենական լեզուն Հիմամբ սորվեր Էր , անկէ զատ՝ թուաբանութիւն ե կար կա. րել ու բանիլէ ծնողչսցր պէս պարգ

աղ^իկ մրն էր ) բարեպաշտ է Հնազանդ » ւսնոյշ^ք աո֊անց թեթեւսոլիկ ^/ձս//|,լ * *ս–՜ Նւսնկ որ մի միայն յարմար էր իր Հարց խանութն աուա^տանելու ան երիաասար. դին Հեա՝ որ իր էրիկը պիէոի ըլլար ։

\\նչ1քն արդեօք աս իրեք Հարիւր տա. րուան խանութն այսօրուան օրս գոցուած Է ։ ^\Րնչ^դժբազղջութիւն պատճաո. եղաւ որ յ|գան ք\*ուզմաէչի խանութին մէֆն եղած աակաոիկները , անօթներն ու շիշիրը ե ուրիշ^վաճաոքները \\նվերսայի ուրբաթ օ. րերու վաճաո-անոցր տարուեցան ծախուե^ լու ւ ԱՀա աս է սլատմելու,քնիս ։

Օ՚ւց՚ւէ՚ւշտճ ԵV