Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/398

Այս էջը սրբագրված չէ


- ա -

~ « հայց ես լոեր եմոր ւ րասւ գիմա^ ցինին րերնէն խօպյն աոնելով% ան կա+ պիկներն որ գաղւլիացի նորեչո«~կ, զգեսս*^ ներր կր Հագնին՝ շաա անգամ՛ վքարեքու ժամանակը կաւ գպյ նէճ յիշոգրւթիւննին կը ա կարան այ * %ս*քէ ես՝ ալ ան ըարակ մաղյկ դի կ% եր ուն մէկքանիէն սքոակ ոՀնի$ՐաոնեՀ չիր » Բայց գմ՜րազգարար վրանին բուրգ չկայ որ խուզեմ՝« Աս ալ գոկղքե^մՀբեգի որ ալ աղէկ է մարգ մէկ ստակ մէ ունէնպյ\ բայց ապահովէք ու խդձմաակքէե ալմպք^ւր– պաՀԷ * • , ■ . ,, -

-«• Հին ցած խօսէբեբ են % նո/փ^Հ^

նիս նէ՝ ան զսւբցէ ք, պաաաոխ^նե^ց^կք^ կակարը 4 թէ որ Ո՚վէ* նէ\ Հր^

կու իրեր աարիէն • Հեա գ. կր խօ սիկը հ^ՈՀՀ ան աաեն կր տեսնակր որ ֊ էրկքէէքնէս մվձ աւելի աոաքէ գացեր է * Հիմս* իքք ^^^ աղաս ֆաբիզլ է՝ իր ար^Սքսաը սպւվեզո^ Համար . ես շաա յոյս ունիմ վրան,է., \

— Ո^ Ըաքվ"լ Է քէվբ *

աղայ ունիս որ • ես ինչոլան աս օրս միպյչքՀ գրած էի որ մէկՀաաիկ. մ&նլ զաւակՀքքը ունիս գովՀաննէս անունովդ, որդւֆՀ կ՚կրա* Հայրն ես եղայ * , , ..

-՚ ի*/"ըսածս ալանոր վրայ է 4 &ովՀան^ նեսին . րայց Հիմա ան ւլամիկ անոՀկը խած է ու. քՀուչիոս կ՚ըսուի. • վսցեըգլ ա^ նուն աս է ա Ա^քււ ալ, որ շարաթ ^^ երեկօթիւք գպրոցէն եըսլ տուն գՕ*ր$քսւ*» Հորգենսիա անուն ունի « Աս անոր« Հա^

□ւցւէւշտճ ԵV