Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/400

Այս էջը սրբագրված չէ


- 108 -

\»ելաՐը ասաենչերԼնալէն վէրքը , օր ւքք \\րինաէլեկաւ մանրավաճառին խանութը, ադիկ մէ ինրգինրր գովեց ու իր Հարաա^ ր ութ եան ր վրայ երկսցն բարակ պԱգեԽ^ ցաւ > ու կ՚ըսէր քէէ րաները անանկ վիճակ, կի մէԼ են՝ որ անկէց աղէ կը չկրնար րԱալ. խօսակցութեան հայրը վէրքապէս Հոն չը^ մընցաւ որ խաղախորդի ( . §1ողպաղ ) մէ քովԼիր ուղաձ կաշիէն խելյմէ րան կո»ր» րայց սաակը մէկէն Համրելու էր* առնելու Համար * Աւա^ւ մըն է աս , կ՚ըսէր 9 որ ձեաւ^ քէ փախցընելու րան չէ • աս կը ղուրցէր ու ^ան ք^ուղմաէլի աչքը կը նայէր որ արգեզք յմյս կայ րան մը փրցընելու • րոր այս չափը րանի չեկաւ * քաղպքավա^ րական խօզրերը ձեոք առաւ 9 որ նոր սորլ, վեր էր » ու այն չափ ըրաւ % որ վերջապէս խեղճ ^աե ք^ուգմաէլը իրենց Հին րարեկա^ յէութիւնն յիշէլով^ րարեսրաութեամր Հա^ նեց Հինգ Հարիւր ֆիորին փոխ աուաւ նոր * իրնք ամսուան մէք վճարելու սլայ^ մանաւ * ՀԼուխա մ՝ալն որ մոյկի չափն առ^ նել աուաւ իր ոպքերուն Համար * -- Հագ^ նելէն վէրքը ութը ինը օր չանցաւ ՛մոյկը սկսաւ պաարռաիլ, ե. մանրավաճառը փո^ խանակ իր Հինգ Հարիւր ֆիորինը ձեոք ձգելու աղուոր խօսքեր ճւ ուղահիգ չափ– խոստմունքներ Ա*եց «

Այս Վէրքէ ըսած դիպուածս պատճառ եղաւ որ աս երկու դրացիները մէկմէկու վրայ թշնամութիւն ղգալ սկսան սրաեր^