Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/405

Այս էջը սրբագրված չէ


- 113 -

կէսնի շնորՀք մը կայ վրան . գաղգիարէն կր խօսի % բաւական մարգավար Է ու ըրած ձեերը վա/ելուլ , ճւ րոլոր Հարուստ երի^ աոասարգներն իրեն վրայ սէր կը ցուցր^ նեն ւ (Լով որ կ՛ուզէ նէ կրնայ ինքը իրեն էրիկ ընտրել » տ

ՀՀժիչկն ուսերը վեր թ օթ վեց ու գլուխը շսէրժեչլ • ու քիլւ/ը աաեն մտանելէն եա^ քը ասանկ ըսաւ .

- 0 կ*իաես տխրեցուցիր դ(՚ս ) խէս֊

թուն ։ Ո/*^*"/* սատանան եկեր աս մտա^ ձութիւնր միտքգ խոթեր Է ու շւիոթեր ՂՔ^՚Ղ.1 Օ^7 Հարուստ երիտասալւգներն որ կ՚ըսես է որը դ երձակ Է է որը խազի գերա^ սան ք որը խան ութ պան . ինչպէս ճանճեր րը շաքարի վրայ կր ժ ո դէքլլ ւոի Ն , ասանկ ա^ նոնք ալ կօշկակարին խանութը ։ էօ կը ճանչնամ Լորղենսիան , ե այսչափ ձեղի զուրցեմ որ ես սիրոփունեցած ստացուա^ ծոցս կէոը կու տայի% որպէս զի կարենամ՝ խավւանել որ ^ձիսքան ալ անոր չնմանէ» ։ ի^Յ^, կ՚ուզէք որ կորսուի ան խեղճ աղքը^ կան գեղեցկութիւնը * սլարզասրտութիւՆն ու անմեղութիւնը • կ՛ո լզէք վերցընել ի^ րեն վրայ էն կրօնքը > Բարի ոլ– մեր

ազգին յատուկ արդարասիրութիւնը , ե անոր տեղր թեթե ու վ/ցուն արար ած մը ընել զինքր X \Լզէկ նայեցէք . թէ որ իմ՝ խորՀուրգներս րանի չգան նէ , օր մը ը^ բածնուգ գառն պտուղները կը վայ էէ ք > թէ որ \^ստուած գեռ քիլ մը ատեն ալ կեանք տայ մեղի տեսնելու » ։

Օւցւէւշտճ Ե^ ՕօօջԽ