Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/408

Այս էջը սրբագրված չէ


- 416 -

ձաւ ինչազէս որ գացեր էր տ իրաւ. Համեսս։ւ 04 ամեթխաձ է , ե. կր լսեմ թէ բաւ ակաՆ գիտութիւն ալ անի ե. աուն մր գարձընե^ լու Համար Հարկաւոր եզահ ամէն բաներՆ ադէկ գիաէ , բայց այսչափ բանը Ո 1ւ իցէ ւհեգ չըկրնար սորվուիլ՛* Այն չափին Հա+ մար Հարկ չէ եբեկօթիւք գպրոց երթալէ

Հապա ի՛նլ բանի Համար երեկօթիւք գպրոց խբկելու Է , խաթուն է Հասկըցայ է/խղբգ * գաղգիացի գ առն ա լու Համար ք ա^ նանկ չէ» խելքը միաքը զուարճութեան աա^ լու ե. իրեն չափին մէք^ չկենալու Համար՝ Հորգենսիայի պէս « իր աստիճանէն վեր գարգարանքներոփ Հագուելու կապրւելու ե. մէկ սաակի ազքիկ մը ըչը՚գրւ֊ Համար .է–

- իալց » թէ որ երեկօթիւք գպրոցնե^ րէն մեձ մասը աւրուելու ա ելլեր են է ^ձ" պէս կ՝ըլը»յ որ ԲՈ1ԲՐ Հարուոաներն ք որ անմիտ մարզիկներ չեն , իրենց աղջիկներն

Հոն կը խրկեն է

— աՂէԿ ՀասկըցԷ.Ք է բարեկամ, ներս ք պաաասխանեց հերն աւելի Հան^ գ արա ձայնուէ* մարգկային ընկերութեան մէք ամէն վիճակի անձինք իրենց սեփա^ կան վայելչութիւնը պէաք է ունենան « Ան բանն որ ազնուականի ազքրկւսն մը Համար ագէկ է , վայելուլ 1ւ օգաակար ք շաա անգամ գէլ է է անվայելուչ ե. վսաան^ գալի խանութպանի ազքըկան մը Համար տ (Էսած գպբոցներուս մէք գլխաւոր գէշու* թիւնը կայ նէ աս է՝ որ կօշկակարի մը »

Օւցւէւշտճ Ե^ ՕօօջԽ