Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/413

Այս էջը սրբագրված չէ


- ա -

ր ած էք որ օր մը մեծութեան կր Հասնի »

չէ է չէ * Կռ 1սաբոլիք • կրակին քովր ւ/օ^

աեցոդը կ՝այրի * 0/* պիաի գայ որ անիկայ ամենու֊ն երեսէն ձգուած ու արՀամար^ Հուած է ողբաի լացուիպիաի անցընէ իր օ^ րերը « ու իր պատիւը կորսնցրնելուն վը^ րայ անօգուա տեղը պիաի ԴԴ^^՚յ * * • • Ա^/^ւ բարեկամներս է ահաւասիկ աս վի^ ճակը էլուգէք ձգելձեր մէկ Հատիկ գաւա^ կր ք ձեր Լաւաբարոյ ||իսրան * ի նչ երե^ սուիպիտի ելլւսք օր մր \^յյէոոլծ ոյ գատաս^ տանին աու^/ւյ ձեր դալկին երջանկութիւնն ու առաքինութիւնը վերցրնելէն վեր^ը է ւսէի անգութ Է սրտերնիգ որ ուգե^ նար դատապարտել ղինքը խռովայոյղ ու տագնապեալ կեանք մ՛ր անցընեըււ ։ Ա՜Հ * 1լ ա ղչսչե մ՝ չէ ըսէք ք ՈՐ սիր աս Հանգար^ տի » »

Աւ* քսօսքերուն ^ան Հ^ուղէՐաէլի աչքե^ րէն սկսան յորդ արցունքներ ՛քաղել. ու^, դեց Ի՚°"Իլ* ԲայՅ սկգբան չ/լրցաւ սիրտր սաստիկ ճմլած ըլլալով լսած աՀաւոր նը^ կարագրութիւններէն ։ ւ| երֆյլ սար ելւսւ , ե. բժչէլին ձեռքը սխմելով՝ ըսաւ .

- « Հ^ատ շնորՀակալ ե՚Ր, բարեկամս ,

/ւ տուած ի՚որՀրդիգ ապաՀովԷ եղիր որ կը Հետե-իմ՝։ ալ, կնիկս է մսքէգ Հանէ

աս մւոածութիւնը . չէ նէ գիտնաս որ յա^ ւ1՛առնութեանդ մտիկ չեմ՝ըներ » *

Սյա^ ^ուղմաէլի կնիկն էրկանը ձայլ, Նէն իմացաւ որ աս անգամ անոր միտքը

6

Օւցւէւշտճ ԵV